HOSNEDL, P. Kotelna spalující zemní plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomant pracoval samostatně, byl iniciativní . Diplomní práce prokázala znalosti diplomanta ve studovaném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle zadání byly splněny. Rozsah práce odpovídá zadání. Větší důraz měl být kladen na závěry a doporučení na základě analýzy úkolu
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V práci jsou uplatněny znalosti získané při studiu a konzultacích.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Diplomant zpracoval technické parametry kotelny a vlastnosti zemního plynu a správně je vyhodnotil.
Odborná úroveň diplomové práce B Posluchač zvládl danou bezpečnostní tematiku na základě technických parametrů plynové kotelny na vytápění a přípravu TUV
Přínos pro praktické i teoretické využití C Výsledky práce jsou použitelné pro praxi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Při zpracování bylo použito řady podkladů. Citace a literární odkazy neodpovídají zvyklostem
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Úpravě lze vytknout drobné nedostatky, volné stránky. Některá vyjádření jsou v textu nejasná.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Diplomová práce rozebírá rizika spojená s provozováním domovní plynové kotelny. Práce obsahuje popis reálné kotelny, informace o zemním plynu jako palivu, definici a klasifikaci rizika, metody analýzy rizika a vyhodnocení rizik kotelny s návrhem opatření pro jejich eliminaci. Práce je psána srozumitelně, s logickou návazností a celkový dojem kazí jen několik překlepů a pár vět, které nedávají smysl (např. str. 55 - Nižší cena armatur se zákonitě promítne do jejich kvality a funkčnosti, což se může projevit v nejméně vhodnou dobu jako je například únik plynu). Také návrhy na opatření by nemusely být tak stručné a mohly jít více do hloubky. Nicméně práce obsahuje všechny náležitosti, vyhovuje zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 42014