VRBÍK, M. Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení práce se zájmem, pracoval samostatně, pravidelně chodil na konzultace a předkládal výsledky svojí práce. Kromě literatury doporučené vedoucím práce dokázal samostatně dohledat a nastudovat další literaturu a využít ji při řešení práce. Samostatně dokázal vyřešit i problémy, které se během realizace objevily. Výsledkem práce jsou nejen funkce pro Matlab, ale hlavně aplikace v jazyce C++ pro měření impulsové odezvy prostoru pomocí přelaďovaného harmonického a MLS signálu pracující v reálném čase. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, nemám k ní žádných připomínek. Kód pro Matlab je dobře okomentován, lepší popis by ale zasloužil kód v C++ včetně popisu návaznosti jednotlivých tříd, což by usnadnilo využití kódu pro jiné projekty.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Student ve své práci deklaroval několik schopností. Byl schopný aktivně pracovat s literaturou, potřebné informace nastudovat a utřídit. Výsledkem je teoretická část práce, která chronologicky, přehledně a do potřebné hloubky zpracovává problematiku jak měření impulsové odezvy akustického prostoru, tak zjišťování doby dozvuku. Teoretické části práce v podstatě není co vytknout, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Dále student simuloval vybrané metody v Matlabu, čímž ověřil správnost v teoretické části popsaných metod. V poslední části také projevil schopnost programovat na pokročilé úrovni v MSVC++ s využitím frameworku Juce pro implementaci algoritmů v reálném čase s využitím rozhraní ASIO. V závěru práce došlo k porovnání měření jak impulsové odezvy, tak různých typů doby dozvuku s profesionálním měřicím systémem EASERA. Výsledky lze hodnotit jako srovnatelné, drobné rozdíly jsou v práci diskutovány. Úroveň práce spíše odpovídá práci diplomové. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci A/100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 110137