SANETRIK, Š. Řízení napájení pro monopost Formula Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Student Štefan Sanetrik vypracoval bakalářskou práci věnovanou návrhu a realizaci modulu pro řízení napájení v soutěžním monopostu Formule Student. Cílem práce bylo vytvořit potřebnou elektroniku s ohledem na vysokou spolehlivost, programové vybavení a mechanický kryt. Po technické stránce je práce velmi kvalitní. Díky iterativnímu procesu návrhu s využitím analýzy chyb a jejich důsledků je elektronika vysoce spolehlivá. Možnost fatálních chyb v případě poruchy součástek je minimalizovaná. Návrh mechanické části je proveden precizně a výkresová dokumentace je kvalitní. Je zřejmé, že student má zkušenosti s návrhem mechanických komponent. Nad rámec zadání student provedl simulaci teplotního namáhání, čímž ověřil spolehlivost zařízení i v tomto ohledu. Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Technická řešení jsou dobře popsána. Práci studenta v průběhu semestru hodnotím jako vysoce samostatnou. Na konzultace chodil zejména prezentovat dosažené výsledky. Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a uděluji hodnocení stupněm A s počtem bodů 100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Štefan Sanetrik vypracoval bakalářskou práci na téma „Řízení napájení pro monopost Formula Student“. Cílem práce bylo navrhnout zařízení schopné vyhodnocovat a řídit pomoci sběrnice CAN napájecí větve monopostu. Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. Kapitoly jedna až tři se věnují teoretickému rozboru zadání a popisu obvodového řešení. Kapitola čtyři je věnována mechanickému řešení, v kapitole pět student popisu SW výbavu. V šesté kapitole student shrnuje dosažené výsledky. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a vhodně se doplňují. Student provedl návrh, realizaci i ověření navrženého systému. Všechny postupy řádně popsal, vzniklé problémy odůvodnil a provedl jejich odstranění nebo předložil možné řešení. Vzhledem k oblasti použití student provedl analýzu FMEA a teplotní analýzu navrženého řešení. Formální stránka práce je na dobré úrovni s malým množstvím gramatických chyb (např. předložky na konci řádků). Práce ukazuje, že se student zmíněné problematice věnoval a rozumí ji, proto navrhuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 111769