NGUYEN, M. Vliv charakteristik tlumiče na jízdní dynamiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu charakteristik tlumiče odpružení vozidel na jízdní chování a částečně i na komfort posádky. První část tvoří rozsáhlá a detailní rešerše konstrukce tlumičů a odvození teoretického základu pro analýzu svislého kmitání. Následuje popis tvorby výpočtového modelu v programu Matlab Simulink, který posloužil pro zkoumání vlivu tlumiče na vybrané charakteristiky odpružení. Právě kapitoly zaměřeny na podrobnou analýzu působení charakteristik odpružení na chování vozidla lze považovat za nejhodnotnější. Vytvořený model byl navíc porovnáván nejen se základními analytický výpočty, ale následně validován komplexním MBS modelem a dokonce i srovnán s daty naměřenými na reálném vozidle během jízdních manévrů. Je potřeba vyzdvihnout velké množství provedené práce při sestavování modelů hned v několika softwarech, ve kterých dokázal student pracovat samostatně a velmi rychle. Ačkoliv se zdá rozsah práce menší, tak přináší hned několik poznatků využitelných v praxi. Hodnocení ovšem trochu snižují nedostatky, kterými jsou téměř odbyté formální náležitosti (příliš stručný abstrakt a závěr, nepoužití standardní šablony, ad.) a hlavně slabá interpretace získaných poznatků, ty sice nejsou vysvětleny chybně, ale až příliš málo je zdůrazněn jejich význam či přínos. Zmíněné nedostatky jsou nejspíš důsledkem časové tísně, protože student jinak pracoval velmi intenzivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Nguyena zpracovává téma vlivu charakteristik tlumiče na jízdní dynamiku. Stručná charakteristika problematiky úkolu daná zadáním hovoří o zajímavých vlivech hystereze, přetlaku plynu na dynamiku vozidla. Tyto vlivy v samotné diplomové práci řešeny nejsou, což je jistě škoda. Samotné cíle diplomové práce o analýze právě těchto vlivů explicitně nehovoří. Už v úvodu posudku je tak možné říci, že cíle dané zadáním tak byly v podstatě splněny. Rešeršní část práce je zpracována velice přehledně a přináší velice komplexní pohled na celou problematiku hydraulických tlumičů. Stěžejní kapitoly však pochází především z jednoho zdroje, i když velice kvalitního. Samotná praktická část diplomové práce je tvořena modelováním dynamiky vozidel a dopadem charakteristik tlumiče na jízdní dynamiku. Simulační modely byly sestaveny v Matlabu Simulink a v Adamsu Car. Multibody model v Adams Car však byl použit jen okrajově. Při hodnocení je třeba uvážit časovou náročnost stavby modelů V Matlab Simulink. Detailněji navíc není práce v Matlab Simulink vyučována, této dovednosti se tak diplomant musel naučit sám. Práce je po grafické i stylistické stránce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108654