FORMÁNEK, P. Převodovky řazené pod zatížením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Pavel Formánek pracoval na svěřeném tématu závěrečné bakalářské práce velmi samostatně, iniciativně a zodpovědně. Konzultace využíval zpočátku k vyjasnění cílů, později při rozhodování o zvolených postupech řešení. Vytvořil práci kompilačního charakteru věnovanou převodovkám řazeným pod zatížením. Závěrečnou bakalářskou práci pana Pavla Formánka doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Cílem závěrečné bakalářské práce bylo provést rozbor konstrukčních uspořádání, technických a provozních parametrů převodovek řazených pod zatížením s vlastním kritickým zhodnocením předností a nedostatků jednotlivých principů a provedení s odhadem dalšího směřování vývoje v této oblasti. Autor zadání práce splnil a vytvořil práci kompilačního charakteru pěkné bakalářské úrovně s pokusem o vlastní hodnocení. Práci lze doporučit jako informační materiál začínajícímu zájemci o problematiku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 105667