LANGPAUL, J. Racionalizace technologie výroby hliníkových součástí se zaměřením na nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Student pracoval samostatně, využíval přiměřeně konzultace, práce s literaturou na odpovídající úrovni, drobné překlepy. Je předpokládáno, že výsledky práce budou ve firmě realizovány. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autor v zadaném tématu řeší problematiku zakázky v prostředí strojírenské firmy. Jde o úzkou spolupráci s firemními pracovníky, což je zachyceno v několika kapitolách. Využívají se stávající data z technologických procesů a po jejich posouzení je zformulována úprava technologie, vedoucí ke zvýšení sériovosti výroby. Z celkového hlediska bakalářská práce nevybočuje ze standardního průměru. Typografická stránka by si zasloužila elegantnější ztvárnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109740