AXMANN, P. Konstrukce otočného stolu pro obráběcí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce velmi zodpovědně a průběžně konzultoval dílčí řešení zadaných cílů. Navržené konstrukční řešení odpovídá znalostem bakalářského studijního programu. Student prokázal svoji schopnost řešit základní inženýrské úlohy a má výborný předpoklad k úspěšnému prohloubení znalostí ze stavby a konstrukce strojů v navazujícím magisterském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Předložená práce shrnuje danou problematiku v úvodní rešerši, kde je především kladen důraz na pohony a odměřování naklápěcích otočných stolů. Průzkum trhu v rámci rešerše (kapitola 5) má spíše marketingový charakter a vlivem překladače některé věty nedávají smysl (např. vícenápravové obrábění). Konstrukční návrh vychází z volby varianty s přímým pohonem stolu a šnekovým pohonem osy B. Jsou provedeny výpočty zatížení v různých pozicích, návrhové výpočty pohonů a kontrolní výpočty ložisek. Výpočet šnekového soukolí a ložisek je provedeno v CAD software proti čemuž nemám žádných námitek i vzhledem k přítomnosti tabulky shrnující zadané parametry. Konstrukční návrh vypadá provozuschopně, u některých komponent by byly nutné zásahy kvůli tuhosti a vyrobitelnosti (např. součást deska). Zvláštním dojmem působí velké množství spojovacího materiálu pro krytování šnekového soukolí, naopak u axiálně-radiálního ložiska je využito každé třetí díry. Výkresy jsou poměrně dobře zpracovány, u součásti 2-3pSSZ-1 by bylo vhodné předepsat materiál, normu jinou než pro šestihranné tyče a předepsat tepelné zpracování a u součásti 3-3pSSZ-1 nějaké geometrické tolerance díry pro svěrné pouzdro. Vzhledem k mým připomínkám hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109070