ASSZONYI, O. Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Bakalářská práce se zabývá návrhem komory pro odstranění volného kovového prášku z dílů vyrobených aditivní technologií Selective Laser Melting. V práci postrádám detailnější popis jednotlivých konstrukčních uzlů zařízení. Chybí popis silového rozboru od předpokládaného zatížení, popis volby otáček při provozu stroje, popis návrhu a volby převodového motoru, popis okrajových podmínek provedených analýz. Výkresová dokumentace vykazuje nedostatky. S uvedenými výhradami práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Malý, Martin

Práce je konstrukčního charakteru a zabývá se návrhem zařízení pro odstranění zbytkového prášku z komponent zpracovaných technologií SLM. V úvodní a rešeršní části se autor zabývá požadavky na dokončovací operace dílů vytvořených technologií 3D tisku a zařízeními pro buzení vibrací. Z těchto požadavků a ze současně dostupných komerčních řešení si autor stanovuje požadavky na navrhované zařízení. Autor představuje několik koncepčních řešení, ze kterých vybral konstrukční variantu. Některá navrhované koncepční řešení např. vyvození přímočarého pohybu pomocí gravírovacího nástroje Dremel nejsou vzhledem k požadavků a váze platformy konstrukčně adekvátní. Finální varianta je založena na automatickém odstraňování prášku pomocí pneumatického vibrátoru. Tuto konstrukční variantu pak autor detailně popisuje. V práci je opomenut globální pohled na zařízení a jeho provoz. Také mi zde chybí varianta pro manuální režim provozu, která je součástí zadání. Konstrukční řešení je podloženo rozsáhlou výkresovou dokumentací, která není na odpovídající úrovni. Práci přesto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 108551