BUŠ, M. Manipulační zařízení pro kontejnery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Prokop

V práci je představena základní rešerše manipulačních prostředků a jejich automatizace v kontejnerových překladištích a splňuje požadavky zadání. Z hlediska postupu je práce logicky uspořádána. Obsahově je práce v některých pasážích chudší a obsahuje některé často se opakující nebo podobné fráze. Stylisticky, i přes občasné netechnické vyjadřování, je práce na dobré úrovni. Místy se objevují překlepy, přepisy (str. 16 "20 palcový kontejner"), v textu nevysvětlené zkratky (str. 17 "CTA") nebo nevhodné uvedení jednotek v seznamu zkratek. Přes všechno hodnotím práci jako dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Předložená bakalářská práce na téma Manipulační zařízení pro kontejnery má ryze rešeršní charakter a student se v této práci zabývá rešerší užívaných manipulačních zařízení, stručným popisem jejich konstrukce, včetně krátké kapitoly, která se věnuje automatizaci. Přestože má práce všechny formální náležitosti a je logicky členěná, je nutno studentovi vytknout zcela nevhodný způsob práce s literaturou, včetně umístění citací až na konec odstavců, kdy není známo, ze kterého zdroje pochází jednotlivé informace. Navíc, co se publikací týče, tak student pracuje výhradně s tuzemskou literaturou. Práce rovněž obsahuje řadu netechnických výrazů a překlepů. Kapitolu 5, Automatizace v překladištích shledávám příliš stručnou a v Závěru postrádám kritické zhodnocení. V seznamu použitých zkratek a symbolů autor uvádí i jednotky a navíc zcela nevhodným způsobem. Celkově je práce na nižší úrovni a hodnotím ji známkou D – uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108865