KANČO, J. LCD monitory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Michálek, Václav

Zadání bylo splněno. Diplomant pracoval až příliš samostatně, takže nedošlo k některým upřesněním a modifikacím dle představ vedoucího práce a to jak v koncepčních záležitostech, tak ve vlasní realizaci. Dosažené výsledky jsem viděl až v odevzdané práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Prokeš, Aleš

Zadání diplomové práce tj. realizace vcelku přesného změření nástupné a sestupné hrany optického signálu (doby odezvy LCD monitorů) není zcela jednoduchá záležitost. Diplomant sice navrhl a realizoval měřič odezy, ale zpracování je poněkud povrchní a to jak v teoretické části, tak i oblast měření na LCD panelech. Např. je uváděn teoretický popis použitého antialiasingového filtru, avšak nikde není uvedeno konkrétní stanovení mezního kmitočetu a jeho skutečná hodnota. Není provedena rozvaha kolikabitový převodník zvolit, úvodní měření osciloskopem pro posouzení vyhodnocovaného signálu jsou provedena jen na jednom monitoru a pod. Zvláště mi chybí kritické zhodnocení použité metody a dosažitelných výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
C
Body
76

eVSKP id 10154