NOVOSÁD, I. Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Bakalářská práce zkoumá rozdíly v mechanických vlastnostech různých PLA materiálu určených pro 3D tisk. Výsledky jsou dobře uplatnitelné v praxi a student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol a vyvozovat závěry. Bakalářská práce je na solidní úrovni a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočkal, Kryštof

Práce popisuje analýzu meze pevnosti a modulu pružnosti vzorků vyrobených aditivní technologií FDM. K popisu zmíněných, mechanických vlastností byly použity tahové zkoušky. Cílem práce pak byla analýza mechanických vlastností materiálu PLA zpracovaného technologií FDM. Rešeršní část práce shrnuje informace o mechanický vlastnostech materiálu PLA a vlivu parametrů 3D tisku na mechanické vlastnosti vzorků pro tahovou zkoušku. Na základě těchto informací byly vydefinovány parametry pro výrobu vzorků, které byly v další části práce použity v tahových zkouškách. Ty se řídily dle normy ISO 527-2, která je v práci porovnávána s její americkou alternativou. Z tahových zkoušek byly vyhodnoceny modul pružnosti a mez pevnosti pro 5 výrobců materiálu PLA. Naměřená data vykazovala vyšší rozptyl, který byl diskutován s ohledem na proměnlivé vlastnosti materiálu a ovlivnění vzorků během jejich výrobního procesu. Původ vysokého rozptylu hodnot ovšem není na základě práce možné prokázat. Práce obsahuje relativně malé množství dat, proto je jejich interpretace a praktické využití omezené. Pro vyšší přínos výsledků chybí jejich srovnání s referenčním materiálem s homogenními a stálými mechanickými vlastnostmi. Srovnání by ukázalo, zda je rozptyl způsoben výrobním procesem nebo proměnlivými vlastnostmi materiálu. Vhledem k silnému ovlivnění vzorku teplotou trysky při tisku, není jasné, jaký vliv má zvolená teplota trysky ve vztahu s materiálem konkrétního výrobce na mechanické vlastnosti vzorku. V důsledku proto není jasné, zda jsou výsledky pro jednotlivé materiály, mající individuální, doporučené intervaly teplot pro tisk, porovnatelné. Doplnění tahových zkoušek o vzorky vyrobenými při jiných teplotách než zvolených 205 °C by napovědělo, zda jsou výsledky porovnatelné. Použité metody odpovídají úrovni bakalářské práce. Rozsah řešení je na dostačující úrovni. Text je v práci nelogicky řazen s občasnými stylistickými chybami. Vzhledem k velmi obecnému zadání, práce i přes výše uvedené výtky splňuje všechny požadované cíle a náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 105774