MATUŠÍK, D. Elektrické pohony v robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Cíle BP byly splněny. Ačkoliv se jedná o reserši v danném oboru robotiky, mohlo se v práci vyskytnout i více zajímavých údajů z praxe (konstrukce robotů), nejen z literárních a internetových zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své práce zabýval tématem možnosti elektrických pohonů v robotice, a to jak stacionární, tak i mobilní. V rámci své práce se student zabýval popisem motorů, převodů, čidel natočení a rychlosti a akumulátorů. Student má ve své práci několik odborných nepřesností, např. - str. 30 výraz „… ložisky z kovu a hliníku“ - kapitola 3.1.5 – využití v rámci tzv. modelářských serv v rámci mobilní robotiky je velice omezen Obdobně některá doporučení jsou nepřesná – např. „V konstruování mobilních robotů by se mohly více začít využívat moderní elektromotory.“. V dnešní době se v čím dál tím větší rozsahu využívají EC motory či motory střídavé. V rámci rešeršní části mi více chybí souhrnná porovnání technických vlastností jednotlivých částí pohonů. Po formální stránce se v práci nachází několik nevhodných formulací, překlepů či pravopisných chyb. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109163