PÁLKA, M. Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

Práce zplnila zadání beze zbytku. Oceňuji, že student pojal práci způsobem nejen vytvořit fungující systém, ale především ji zhodnotit z hlediska výkonu. Zasloží si také pochvlau moderní struktura aplikace. Student se o problematiku zajímal a sám aktivně vyhledával nové informace, současně spolupracoval s firmou, kde měl možnost přijít do styku se skutečnými požadavky na tento druh aplikací. Vytknul bych snad jen občasné překlepy a doporučil bych čerpat ve větší míře z kvalitní literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20 Občasné překlepy
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Malý, Jan

Práce se zabývá implementací internetového vyhledávacího katalogu pomocí PHP a MySQL s využitím rámce CodeIgniter. Implementace problému je zpracována poměrně dobře, moje výtky jsou v podstatě shrnuty v otázkách. Co se týče textu, uvítal bych lepší popis rámce CodeIgniter. Práce a zejména závěrečné testování je na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20 Autor zadání splnil. Z implementace a textu místy není zcela zřejmé, která část byla zpracována autorem a která vychází z frameworku CodeIgniter.
Odborná úroveň práce A 45/50 Teoretický úvod pokrývá všechny použité technologie jako HTML, CSS, PHP a MySQL, chybí však detailnější popis samotného rámce CodeIgniter.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10 Pouze drobné záležitosti (formátování, překlepy).
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 10163