ONDRÁČEK, P. Výroba ocelových konstrukcí hal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce je sestavena s viditelně rozsáhlým odborným pohledem na zadané téma. Autor využil i svoje praktické zkušenosti a fundovaný přístup a tak jednotlivé kapitoly rozpracoval velice podrobně, některé až do posledního potřebného detailu. Snaha o částečné omezení délky kapitol je vyřešena přidáním rozsáhlé přílohy, která víceméně zachycuje potřebné informace, bez nichž by zpracované téma nepůsobilo kompletností. Autorovy konzultace, které probíhaly během letního semestru, byly i takto směrovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor této práce popisuje výrobu ocelových konstrukcí hal. V úvodní části popisuje jednotlivé výhody a nevýhody ocelových konstrukcí s dílčím závěrem, že jde dnes o nejpoužívanější typy konstrukcí hal. Následující kapitola uvádí postup realizace, návrhu projektové dokumentace a přípravu stavby a stanovením nejpoužívanějších materiálů pro konstrukci. Autor zde popisuje podrobně jednotlivé metody výroby, zahrbnující i povrchové úpravy. V praktické části autor ověřuje teoretický postup se samotnou výrobou ve zvoleném podniku. Dílčím závěrem si autor potvrzuje, že použitím výpočetní techniky v samotném návrhu a následně i při použití počítačem řízených strojů určených k výrobě konstrukcí se zvyšuje efektivita práce. V poslední kapitole autor popisuje spíše obecně technicko ekonomické hodnocení. Autor k tomuto tématu použil obdivuhodné množství literatury a zdrojů a evidentně se v oboru dobře orientuje a rozsah práce tomu také odpovídá. Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 108717