KULICH, S. Dálková pásová doprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeizinger, Lukáš

Rámcově je práce členěna vcelku přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný výpočet pásového dopravníku včetně jeho pohonu. V práci se však p. Kulich nevyhnul řadě drobných i závažnějších chyb, jak věcného, tak i formálního charakteru. Zejména lze mít k předložené práci tyto připomínky: - autor se nedrží zadaného tématu, při vypracovaní kritické rešerše obdobných zařízení - v kritické rešerši a v návrhu řešení autor téměř výhradně využívá jediný zdroj informací - postup funkčního výpočtu je doslovně přebrán bez komentáře z normy ČSN ISO 5048 - v práci chybí schéma navrhovaného stroje - v práci není splněn poslední cíle bakalářské práce – celková sestava zařízení Předložená práce má v důsledku řady drobných i závažnějších chyb celkově podprůměrnou úroveň, ale i přesto je v souladu se zadáním. Stanislav Kulich ve své bakalářské práci prokázal základní znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce měla za úkol konstrukční řešení dálkové pásové dopravy. V zadání je specifikováno pět dílčích cílů práce, ze kterých byl alespoň dostatečným způsobem splněn pouze jediný a to pouze v omezeném rozsahu. Vypracování kritické rešerše s prokazatelným využitím jediného zdroje nelze považovat za splněné, navíc se autor značně odchyluje od zadaného tématu. Zdůvodněnou koncepci návrhu řešení se mi v práci zcela nepodařilo objevit. Za jediný částečně splněný bod lze považovat funkční výpočet zařízení, bohužel však již bez návrhu použitých komponent. V návaznosti na předchozí body měla být provedena pevnostní kontrola hlavních komponent. Vzhledem k absenci návrhu hlavních komponent nebyly tyto ani kontrolovány. Výkresová dokumentace nebyla k práci přiložena. Celkově práce kvůli nepřehlédnutelným hrubým nedostatkům a nedodržení zadání nesplňuje nároky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia. Student neprokázal ani minimální schopnosti a znalosti potřebné ke zvládnutí zadaného problému. Práci nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Práce s literaturou včetně citací F
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 108606