SOBINA, A. Permanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ellederová, Eva

Předložená bakalářská práce řeší aktuální téma, a to otázku postavení žen v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce má dvě části: teoretickou a praktickou, která má povahu smíšeného empirického výzkumu. V teoretické části autorka předkládá poměrně rozsáhlou literární rešerši, ve které dokumentuje významnou roli žen z pohledu vývoje ICT a kriticky hodnotí důvody pro stále přetrvávající nízké zastoupení žen v oblasti ICT. Dále vymezuje koncept tzv. „skleněného stropu“ a prezentuje podrobnou přehledovou studii zaměřenou na tuto problematiku v České republice. V praktické části autorka formuluje dílčí cíle výzkumu a výzkumné otázky, popisuje design vlastního výzkumného šetření, výzkumné soubory a metody sběru dat, na které následně navazuje interpretací, analýzou a diskuzí výzkumných zjištění. Teoretická i praktická část bakalářské práce jsou vzájemně provázané včetně vhodného členění kapitol, citací v textu a referencí dle norem APA Style. Výzkumné cíle a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny; jednotlivé fáze výzkumu na sebe logicky navazují; volba a modifikace výzkumných nástrojů je transparentně popsána; výsledky kvantitativní a kvalitativní fáze výzkumu jsou přehledně zpracovány a účelně doloženy tabulkami a grafy. Oceňuji zejména rozsáhlou kapitolu věnovanou diskuzi výzkumných zjištění, ve které autorka zasazuje výsledky výzkumu do širšího kontextu řešené problematiky a explicitně formuluje závěry z nich vyplývající. Autorka projevuje patřičný nadhled na výsledky své práce a předkládá střízlivý přístup ke svým zjištěním i zvolenému designu při realizaci obou částí výzkumu. Ke kvalitě práce rovněž přispívá i kultivovaná a terminologicky korektní akademická angličtina. Velmi kladně hodnotím, že se autorka nespokojila s výsledky kvantitativně pojatého dotazníkového šetření a realizovala ještě kvalitativní složku výzkumu. Celkově bych chtěla vyzdvihnout časovou náročnost a úsilí vynaložené autorkou práce v souvislosti se sběrem a analýzou dat. Po této stránce považuji práci za nadstandardní, pokud vezmeme v úvahu realizaci dvou výzkumných šetření a velikost vzorku v poměrně krátkém časovém úseku. Výzkum tak naplňuje metodologický standard, jímž je poměřována kvalita výzkumů realizovaných v diplomových pracích.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Žouželková Bartošová, Marie

Předložená bakalářské práce se zabývá tématem zastoupení žen v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem práce je zmapovat vývoj a současný stav postavení žen v této oblasti, prozkoumat příčiny, které stojí za nízkým počtem žen v ICT a nastínit možná řešení tohoto problému. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část detailně pojednává o ženách v souvislosti s historickým vývojem oboru informatiky, předkládá možné faktory související s nízkým procentem žen v ICT, definuje pojem „skleněného stropu“ a zaměřuje se na současnou situaci v ČR. Na tuto část navazuje precizně zpracovaný rozsáhlý smíšený výzkum, který je vhodně zakončen diskuzí. Veškerá data autorka zpracovala do grafů a tabulek, což přispívá k přehlednosti a rychlé orientaci v získaných datech. Všechny grafy a tabulky jsou správně označeny s výjimkou obrázku 10, u něhož je chybný popis. Z hlediska formálního práce splňuje požadavek na rozsah. Struktura práce je logická a přehledná. Styl je odpovídající. Celkově je práce vyhotovena velmi pečlivě. Z hlediska jazykového je práce na velmi dobré úrovni. V práci se v minimální míře objevují chyby syntaktické či překlepy (např. "luck" místo "lack", str. 19), ve větší pak chyby gramatické, z nichž je nejvíce zastoupeno chybné použití předložek, a interpunkční. Vynechání čárek, zvláště v dlouhých a složitých souvětích, pak znesnadňuje porozumění textu. Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje obsahové i formální nároky a doporučuji ji k obhajobě s navrženým hodnocením A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 111834