PECL, D. Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Frolka, Jakub

Student zpracoval téma, které bylo řešeno s externím subjektem, AEC a.s.. Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android ve firemní sféře. Student splnil zadání. Student v práci popisuje nejčastější hrozby a útoky, které jsou cíleny na OS Android. Následně uvádí analýzu ochranných prvků od různých výrobců a na základě této analýzy vytvořil laboratorní úlohu. Nad rámec zadání student vytvořil prezentaci určenou pro samostudium. Student byl během řešení práce aktivní a případné dotazy včas konzultoval. Práce je po formální stránce na výborné úrovni. Navrhuji hodnocení A/98b.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Dvořák, Jan

Bakalářská práce pana Davida Pecla se zabývá zabezpečením mobilních zařízení s operačním systémem android ve firemní sféře. V teoretické části je podrobně popsána funkce systému Android, jeho historie a zabezpečení systému. Dále je v práci provedena analýza hrozeb na systém Android, v této části bych ale očekával podrobnější popis uváděného ohodnocení hrozby, jelikož není zcela jasné, co tabulky a obrázky v kapitole 3 popisují. Práce je psána souvisle, srozumitelně a činí ji dobře čitelnou. Mám však k práci jisté výhrady. Student se v práci vyjadřuje v množném čísle, přesto na práci nejspíše pracoval sám. Některé zkratky nejsou v textu vysvětleny (např. kap. 2.2 a 2.2.1). Student v práci míchá anglické a české výrazy, jak v textu (kap. 2.3) tak v obrázkách (např. obr. 2.2). Laboratorní úloha, na kterou student v textu odkazuje, by měla být uvedena na konci samotného dokumentu v přílohách. Práci hodnotím známkou B/80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 110189