PRÁT, P. Vliv počítačových her na znalost anglického jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jašková, Jana

Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi hraním počítačových her v angličtině a učením se anglického jazyka. Celá práce je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodní části následuje kapitola zaměřená na roli angličtiny v současném světě a poznatky z odborné literatury týkající se osvojování cizího jazyka. Další kapitola se soustředí na počítačové hry a rozřazuje je do jednotlivých žánrů. Následuje kapitola, která je praktickou částí bakalářské práce a kde autor popisuje výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření. V závěrečné kapitole autor shrnuje výsledky výzkumu a zmiňuje se o své osobní zkušenosti s učením se anglického jazyka prostřednictvím počítačových her. Seznam literatury obsahuje celkem 27 zdrojů, z nichž většina je tištěných. V příloze je vložen použitý dotazník přeložený do angličtiny. Z hlediska jazykové úrovně je práce průměrná, přičemž se v ní nachází větší množství gramatických chyb. Velmi často chybějí členy před podstatnými jmény nebo je výběr členů nevhodný. Další typickou chybou je bezdůvodné použití velkého počátečního písmena u některých slov. Ojediněle se v práci nacházejí nevhodně zvolená slova či gramatické časy. Zřídka se vyskytuje chybná shoda podmětu s přísudkem, v některých větách chybí podmět, v nepřímé otázce je použit slovosled tázací věty apod. Po stylistické stránce je práce psána formálním jazykem a většina textu si zachovává objektivní přístup, pouze v úvodu a závěru je použita první a druhá osoba jednotného čísla. Celá práce je většinou koherentní, někdy je však smysluplnost textu narušena gramaticky chybnou větou. Obsah práce splňuje zadání bakalářské práce. Téma je zpracováno systematicky a celý text je přiměřeně členěn s logickou následností. Praktická část práce je vhodně doplněna grafy. Po formální stránce je práce v pořádku, přičemž grafická úprava je velmi přehledná. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Žouželková Bartošová, Marie

Tématem předložené bakalářské práce jsou počítačové hry. Autor si klade za cíl popsat různé žánry počítačových her a zhodnotit jejich možný pozitivní dopad na zvyšování znalostí a všech čtyř základních jazykových dovedností, k čemuž autor použil dotazník s 20 otázkami, který vyplnilo 60 respondentů různého věku. Práce tak neobsahuje pouze část teoretickou, ale i praktickou, která vychází z osobní zkušenosti dotázaných a přináší zajímavé výsledky, které jsou ovšem založeny na čistě subjektivním vnímání. Z hlediska formálního práce splňuje požadavek na rozsah, je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly. V úvodu jsou však chybně přiřazeny kapitoly k jednotlivým tématům. Část "Second language acquisition" je v obsahu vedena jako podkapitola, avšak podle úvodu má jít o samostatnou kapitolu. Práce působí úhledně a obsahuje také grafické znázornění výzkumu, které přispívá k přehlednosti a rychlé orientaci v získaných datech a velmi pěkně doplňuje popis informací. Pouze u obrázku č. 8 nesouhlasí uvedené údaje s barevným vyobrazením. Práce je na dobré jazykové úrovni. Autor používá vhodné jazykové prostředky, dopouští se však jistých gramatických chyb a občas používá příliš dlouhá souvětí, která ztěžují porozumění textu, zvláště pokud nejsou větné celky odděleny čárkami. Z gramatických chyb se nejčastěji vyskytuje nesprávné použití členů. Také poměrně časté překlepy a vynechání čárky po výrazech "according" a "in addition" lehce snižují úroveň práce. Závěrem konstatuji, že práce splňuje předem daný cíl a odpovídá zadání. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou B/83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 111831