TOMEČKOVÁ, K. Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánková, Věra

Bakalářská práce se zabývá experimenty s generací ozónu a stanovováním jeho koncentrace. Cílem práce bylo stanovení koncentrace ozónu produkovaného v laboratoři z kyslíku za různých experimentálních podmínek. Studentka provedla také podrobnou rešerši o vlivu ozónu na různé materiály a diskutovala možnosti produkce ozónu v laboratoři a metody stanovení jeho koncentrace. V experimentální části použila k produkci ozónu několik metod (UV, elektrické výboje) a k určení koncentrace absorpční i titrační metodu. Z výsledků je patrné, že při produkci ozónu v čistém kyslíku hrají roli povrchové procesy. Příměsi (např. CO2) tyto procesy potlačují. Studentka také dlouhodobě měřila koncentraci ozónu v ovzduší v různých lokalitách. Výsledky porovnala s výsledky uveřejněnými na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Během řešení studentka pracovala samostatně, všechna naměřená data pečlivě a přehledně vyhodnocovala. Vlastní měření i zpracování výsledků pravidelně konzultovala. Celkově studentka v bakalářské práci splnila zadané cíle a doporučuji ji hodnotit známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blahová, Lucie

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena experimentálně na generaci ozónu z kyslíku různými metodami a stanovení jeho koncentrace. Autorka jednak studovala povrchové procesy při generaci ozónu dielektrickým bariérovým výbojem, dále pak stanovovala koncentraci ozónu generovaného korónovým výbojem a UV zářením v rámci objemových procesů. Pro zjištění koncentrace ozónu využívala spektrofotometrickou metodu nebo jodometrickou titraci. Autorka se věnovala i měření množství ozónu v ovzduší na různých místech ČR pomocí Schönbeinovy metody, získané koncentrace ozónu srovnala s daty Českého hydrometeorologického ústavu. Práce vychází z 36 literárních zdrojů a je logicky členěna do tří hlavních kapitol. V teoretické části nás autorka seznamuje s vlastnostmi ozónu a jeho využitím, shrnuje používané způsoby výroby, uvádí, jaké materiály jsou odolné vůči ozónu, a jakými metodami lze určit jeho koncentraci. V experimentální části autorka podrobně popisuje průběh experimentů generace ozónu použitými metodami. Výsledková část diskutuje zejména vliv reakční doby, rychlosti vyfukování a délky výboje na koncentraci ozónu. Po formální stránce se v práci občas vyskytují nedostatky, jako je např. nekonzistentní velikost písma textu, věty s nelogickou stavbou či postrádající významová slova, překlepy (místo korónového výboje se lze setkat s výbojem korunovým nebo kotonovým), titulky obrázků někdy začínají malým a někdy velkým písmenem. Po obsahové stránce se v práci ojediněle objevují nelogická vyjádření, např. str. 19 „výkon ozonizátoru byl nastaven na 1,4 kV“ nebo str. 28 „molekuly plynu … během krátkého styku se stěnou jí předaly svoji energii a ochladily ji“. V schématu na Obrázku 6 je použit symbol dvojcestných ventilů, ale je patrné, že použity byly ventily trojcestné. U podkapitoly 2.4 Reakce ozónu s materiály mi chybí její motivace. Proč jsou rozebírány právě tyto materiály, vyrábějí se z nich reaktory, elektrody? V práci by to mělo být zdůvodněno. Přes tyto drobné nedostatky práce celkově působí dobrým dojmem. Závěry jsou formulovány srozumitelně, logicky vychází z naměřených dat a mohou být přínosem při dalším studiu dané problematiky. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108339