VLADÍK, O. Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu řešení reportingu pro konkrétní subjekt na základě jeho informačních systémů s využitím zvolených řešení (nástrojů) z oblasti Business Intelligence byl naplněn včetně porovnání jednotlivých řešení z různých hledisek. V práci je kladen důraz na porovnání nástrojů z oblasti reportingu, které jsou testovány na konkrétním datovém setu v podmínkách informačního systému společnosti. Následně jsou i specifikována doporučení pro jejich využití z hlediska vizualizace, nákladů, výhod a nevýhod a potenciálních přínosů. Zpracování odpovídá požadavkům, avšak lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice či odborné terminologii. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice, jakož i systematický a technický přístup k řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální stav Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Cílem diplomové  práce bylo vytvoření reportingu nad informčním systémem Navision. Cíl práce byl zcela splněn. Jedná se o výbornou práci na aktuální téma, autor má velmi dobré praktické znalosti z oboru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111013