ŠEVČÍK, A. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku vyhodnocení dodavatelů firmy. K řešení je využito teorie fuzzy logiky. Práce má využití v praxi. Práce je velmi kvalitně zpracována. Práci hodnotím velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pekárek, Jan

Předložená diplomová práce si klade za cíl vyhotovení dvou variant rozhodovacího systému pro výběr dodavatelů strojírenské firmy. Práce poskytuje detailní přehled související teorie, firmy a analýzu předloženého problému. Návrhová část pak popisuje rozhodovací modely založené na principech fuzzy logiky (když pomineme, že model v Excelu ve skutečnosti fuzzy logiku nepoužívá). Autorovi se podařilo velmi pěkně zpracovat formu, v obou případech poskytl uživateli grafické interface. Bohužel z hlediska obsahu jsou samotné modely poněkud triviální a dokonce obsahují drobné chyby. Například u modelu v Excelu není jasné, proč autor reálně používá různě silné vstupy. Váha každého vstupu (jeho příspěvek k celkovému hodnocení) je dána rozdílem mezi maximální a minimální vahou v jednotlivých proměnných. To znamená, že například proměnná Cena má relativní váhu 7, Typ materiálu 5, Způsob platby 6 atp. Správně by autor měl tyto váhy normalizovat tak, aby všechny byly rovnocenné, nebo vysvětlit, proč jsou různé a proč jsou stanoveny právě takto. S transformační maticí se pojí druhá a mnohem důležitější námitka. Obsah transformační matice v Excelu a obsah pravidel ve FIS souboru v MATLABu jsou zcela zásadní pro správné fungování modelu. Fakt, že oba modely něco vyhodnocují a že to vyhodnocují podobně, ještě neznamená, že toto vyhodnocení je správné. Jak byly pravidla, resp. transformační matice vytvořeny? Autor sice uvádí, že pravidel stačí 325, ale to se ptal na 325 otázek onoho kompetentního pracovníka firmy? Skutečnost, že v práci není explicitně uvedeno jak autor mapoval vstupy na výstupy pak utváří dojem, že toto namapování není empiricky podložené, tedy že model je sice validován vůči jinému modelu, ale nikoliv vůči realitě. V práci zkrátka chybí popis procesu, jak autor převedl znalosti od někoho uvnitř firmy do rozhodovacího modelu. K ostatním aspektům práce nemám větší výhrady, tedy hodnotím diplomovou práci velmi dobře a doporučuji k obhajobě. Ještě jedna poznámka na závěr k poslední větě návrhové kapitoly na str. 73: nevím, zda je moudré doporučovat firmě pořízení licence MATLABu jen proto, aby si validovala výsledky z Excelu. Pokud oba modely fungují víceméně stejně, pak by software za bezmála 100 tisíc Kč nepřinesl firmě nic nového. Pochybuji, že takovou investici by se podařilo schválit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103520