PAVLÍČEK, R. Návrh, tvorba a implementace aplikace pro optimalizaci korporátního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce byl návrh, tvorba a implementace aplikace, za účelem optimalizace procesu Market research v korporátním prostředí firmy s cílem urychlení procesu a jeho značného zjednodušení jak pro pracovníky firmy, tak pro manažery oddělení. Práce je na solidní úrovni, jsou zde použity metody z oblasti datového i funkčního modelování. Práce je bez zjevných formálních či obsahových chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá návrhem, tvorbou a implementací aplikace do korporátního procesu ve společnosti Apprise Software s.r.o. V analytické části práce byla zpracována analýza stávajícího stavu společnosti, popsán vybraný proces a řešeny možnosti jeho optimalizace. Hlavní důraz byl kladen na praktickou aplikaci. Jádro návrhové části práce je v návrhu optimalizace procesu a jeho implementaci. Mohu konstatovat, že práce je zpracována na velmi dobré úrovni a vytýčené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110344