FOLTÝN, A. Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Skvěle zpracované aktuální téma v době, kdy se řeší problémy zabezpečení e-mailové komunikace na stávajících standardech (S/MIME a PGP) a při začátku platnosti evropského nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Práce řeší nejen zabezpečení e-mailové komunikace, ale jako přidanou hodnotu nabízí relevantní analýzu rizik jako základ pro zavádění standardu ISMS pro řízení informační a kybernetické bezpečnosti. Doplňující otázka: Nakolik je akvizice ze tří možností řešení zabezpečení e-mailové komunikace pro danou organizaci dostatečná?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ondrák, Viktor

Diplomant správně na základě analýzy rizik identifikoval hlavní problém společnosti - ochranu osobních údajů klientů v procesu komunikace. Diplomant navrhl poměrně odvážný postup vícekrokového řešení, které umožní ve velmi krátkém čase dosáhnout vysokého standardu bezpečnosti komunikace s postupným přechodem k větší klientské přívětivosti. Přehlednost návrhové části práce trochu kazí popisování principů a vlastností jednotlivých technologií, které mělo být v předchozích kapitolách. Doplňující otázky: 1. Jak jste došel ke kritériím klasifikačního schématu v tab.8? 2. Nebude dělat klientům v poměrně krátkém období 5 měsíců problémy 2 změny ve způsobu komunikace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112093