KNOB, J. Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondra, Marek

Diplomová práce je experimentálního charakteru a úzce souvisí s aktuálním problémem zpracování fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Výsledky práce naleznou uplatnění při vývoji zahušťovací technologie (odparky) pro snižování objemu fermentačních zbytků. Hlavním cílem práce bylo experimentální ověření vlivu vybraných protipěnicích látek na pěnivost fugátu při vakuovém odpařování. Za tímto účelem byla v práci nejprve představena souvisejicí teorie, a to na výborné úrovni co do objemu i věcnosti. Odborné vyjadřování diplomanta je výstižné a srozumitelné. Informace jsou podávány přehledně a logicky na sebe navazují. Stěžejní částí práce co do rozsahu i praktického přínosu byla experimentální činnost ve všech jejich fázích (příprava, realizace, vyhodnocení). Zde je nutné ocenit osobní nasazení diplomanta a schopnost samostatné experimentální činnosti. Nesporným pozitivem je použití metody plánovaného experimentu, která zhodnotila získané výsledky ve smyslu statistické průkaznosti. Diskuze nad výsledky, stejně jako porovnání s jinými pracemi a studiemi, je adekvátní a prokazuje schopnost odborné argumentace diplomanta. Mezi nedostatky práce patří slabší grafická úprava (nekonzistentní) a překlepy. V některých případech lze vytknout citování zdrojů pouze na úrovni odstavců a nikoliv jednotlivých vět či informací. Ač nad rámec zadání, diskuze nad využitím flokulantů mohla být bohatší. Přes uvedené výtky lze konstatovat, že diplomová práce splnila stanovené cíle a formální náležitosti. Navrhuji výborné hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brummer, Vladimír

Předkládaná diplomová práce je vypracována na téma snížení pěnění fermentačních zbytků při jejich vakuovém odpařování. Zvolené téma je aktuální, řeší praktický problém a její výsledky je možné dále použít při návrhu odpařovacího zařízení pro daný účel a volbu vhodného odpěňovače a jeho dávkování. Z teoretického úvodu práce věnovanému využití fermentačních zbytků, teorie pěnění a jeho potlačení ve vztahu k uvažovaném médiu a metodice plánování experimentu je vidět, že student dobře rozumí tématice a získal dostatečné teoretické poklady pro provedení experimentu a volbu vhodných faktorů pro plánovaný experiment. Práce s citacemi je příkladná, citován je dostatečný počet převážně kvalitních zdrojů. V teoretické části však poněkud chybí vyjmenování většího počtu běžně používaných protipěnících přípravků a porovnání jejich účinností podle informací z literatury a již provedených studií. Dle výsledků chybějícího výčtu protipěnících přípravků by bylo možné líp zdůvodnit volbu protipěnidel pro testování v dané práci. Hodnotím kladně, že v experimentální části byla zvolena metodika plánování experimentu (DoE) formou centrálně kompozičního plánu. Sestavené experimentální zařízení a zvolená metodika měření dle mého názoru umožnili zisk seriózních výsledků. Metody a postup práce jsou popsány velice pečlivě, umožnujíc tak zopakování experimentu osobám, které jsou ochotny text přečíst. Byly testovány tři protipěnící přípravky, jejich různé dávkovací koncentrace a vliv pH fugátu. Po zjištění, že vliv pH a dávkování dvou ze tří protipěnících přípravků ve zvoleném koncentračním rozsahu je nevýznamné, byly doplněny měření pro přípravek s nejlepšími výsledky pro získání rovnice závislosti účinku činidla na jeho dávkování. K práci bych měl několik obsahových připomínek: Obr. 40 – nemá smysl zobrazovat vliv pH, když byl tento faktor vyloučen jako nevýznamný V práci chybí normální pravděpodobnostní graf reziduí. Strana 50 - V textu se píše, že experiment zahrnoval dva centrální body. Tímto bylo pravděpodobně myšleno, že bylo uděláno jedno opakování v daném centrálním bodě. Pouze jedno opakování v centrálním bodě považuji pro určení vlivu náhodných chyb za nedostatečné, doporučuji 2-4 opakovaní. Strana 65 – Autor píše, že efekt snížení pH na výsledné pěnění je rozporuplný. S tím nelze s ohledem na výsledky práce úplně souhlasit. Snížení pH fugátu mimo odparku způsobí vyloučení CO2 (tj. pěnění mimo odparku), ale vliv pH fugátu v odparce na pěnění je dle výsledků práce nevýznamný. I přes zmíněné nedostatky se jedná o vcelku zdařilou práci. Práce splnila všechny body vytyčené v zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108895