BYRTUS, R. Mechanické vlastnosti svaru titanové slitiny TiAl6V4 připraveného pomocí technologie elektronového paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Válka, Libor

Diplomová práce je orientována na problematiku hodnocení mechanických vlastností svarů titanové slitiny TiAl6V4, vytvořených technologií svařování elektronový paprskem. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z nichž první dvě jsou věnovány popisu obecných zákonitostí, platných při svařování slitin na bázi titanu se zaměřením na svařování elektronovým paprskem a obecnému popisu metod, užívaných při zkoušení svarových spojů. Třetí kapitola obsahuje výsledky mechanických zkoušek a metalografických analýz, na jejichž základě jsou ve čtvrté kapitole hodnoceny mechanické vlastnosti svarových spojů a posuzována vhodnost užití technologie svařování elektronovým paprskem pro uvedený typ slitin. Ke zpracování diplomové práce přistupoval pan Bc. Robin Byrtus velmi zodpovědně. Ne jeho vinou obsahuje práce relativně nízký počet výsledků mechanických zkoušek. Diplomová práce byla zpracovávána v rámci většího projektu, kdy v průběhu jeho řešení došlo k poměrně výrazným změnám v postupu prací a celkovém zaměření projektu. Autor práce však i za těchto okolností prokázal schopnost samostatné práce a kreativity. Samostatně analyzoval jak dostupné experimentální výsledky, tak informace získané z literatury a na základě jejich interpretace dospěl k jednoznačným závěrům. Po formální, stylistické i grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pantělejev, Libor

Předložená práce zaměřující se na využití technologie elektronového paprsku je psána relativně čtivě, dobrý dojem však kazí přítomnost stylistických a formálních chyb. V práci se také vyskytují místy nepřesné resp. zavádějící informace. Níže uvádím výčet nalezených chyb. Teoretická část práce: Str. 4 (kap. 1.1) „Slitiny s fázi“ – má být „fází“. Str. 5 (Technologie WIG): „…nebo lze použití přídavný materiálu…“ – tvary slov. Str. 6 MIG – uvedeno (Mettal Inert Gass) – má být „Metal Inert Gas“. Str. 8 a 9 – rce (1.1 až 1.3), chybí jednotky u veličin, případně co, který symbol v rovnici značí. Str. 9 – mezi číslem a jednotkou má být mezera, nejde o přídavné jméno, tj. má být 70 %. Str. 13. Věta: „do druhé skupiny…“ začíná malým písmenem. Uvádění citací v textu neodpovídá zvyklostem a tyto nejsou uvedeny vzestupně v příslušném pořadí, tj. citace s nižším číslem předchází citaci s vyšším číslem a to na více místech práce. Experimentální část práce: Str. 30 (kap. 3.3.4) „Hodnoty tvrdosti mají u všech vzorků velmi podobné hodnoty“. Autor měl pravděpodobně na mysli průběh tvrdosti, nežli diskrétní hodnoty. Diskuse: Str. 37 – „Z výsledků …..vyplývá, že plasticita základního materiálu je lepší v případě svarového kovu a TOO…“ Toto tvrzení však není pravdivé, vzorky z TOO se evidentně nepřipravovaly a dle tabelovaných hodnot a obr. 4.2 plyne, že střední hodnota tažnosti u svaru (deska) (7,3 %) je vyšší než u základního materiálu (7,0 %). Jde tedy minimálně o nevhodně zvolenou formulaci. Citace: Citace musí být striktně uváděny dle ČSN ISO 690, což není v práci dodrženo, např. zdroje [48] a [49] jsou články z časopisu Materials and Design, čemuž sice odpovídá DOI, ale nikoli sekvence uvedeného zápisu apod. V textu práce zcela chybí uvedení odkazu na citace [36] a [39]. Seznam symbolů: Řazení symbolů musí být v abecedním pořadí (např. symbol není “kvé”, ale “fí”), vždy nejdříve velká písmena pak malá, jako první se uvádí řecká abeceda až následně latinka atd. Přes uvedené nedostatky hodnotím práci jako zdařilou a jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108496