DVOŘÁK, P. Úprava hydraulické části plunžrového čerpadla na vyšší tlaky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval zodpovědně a splnil všechny vytčené cíle. V diplomové práci překonstruoval stávající plunžrové čerpadlo pro maximální tlaky do 30MPa na čerpadla do tlaků 150MPa a provedl kontrolu pevnosti a životnosti kritických dílu sestavy čerpadla. Dále se zabýval kavitační odolností v interiéru čerpadla a výpočetně stanovil minimální tlak na sání čerpadla. Diplomant velice zodpovědně prováděl pevnostní výpočty a kontrolu životnosti plunžrového čerpadla. Tato pečlivost se následně projevila při psaní diplomové práce negativně. Diplomová práce je srozumitelně uspořádaná a bude přínosná při konstrukčním řešení zvyšování tlaku plunžrových čerpadel. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klas, Roman

Diplomant zpracoval studii úpravy hydraulické části plunžrového čerpadla s cílem adaptovat toto čerpadlo na horní mez pracovních tlaků. V rešeršní části práce nejprve mapuje oblast hydrostatických čerpadel, zabývá se jejich rozdělením, základními zákonitostmi a charakteristikami. Posléze se věnuje popisu hlavních funkčních části plunžrového čerpadla, definuje střední průtok čerpadlem a zkoumá vliv počtu pístů na rovnoměrnost dodávky kapaliny respektive míru pulzací. Praktická část studie rozebírá kinematiku chodu mechanismu, stanovuje velikosti tlakových sil působících v interiéru čerpadla, charakterizuje způsob namáhání a přikládá strukturální analýzu ucpávky, klece a sedla kuželky. Nechybí ani kontrola šroubů či výpočet proudění v sacím ventilu a v oblasti před plunžrem. V hodnocení je nutné poznamenat, že je poněkud na škodu, že práce není více detailní. Občasně postrádá také větší srozumitelnost. Některé pasáže by jistě bylo možné doplnit dalším komentářem, tak aby text nepůsobil poněkud roztříštěně případně jako soubor izolovaných problémů. Stálo by také za zvážení, zda by CFD simulace proudění v čerpadle nemohla být propracovanější popřípadě i částečně dynamická. Stejně tak mohlo být věnováno více pozornosti vyšším nárokům na těsnění s ohledem na adaptaci čerpadla na vysoké tlaky. Po formální stránce obsahuje text studie větší množství překlepů a dalších drobných nedostatků, které celkový dojem trochu kazí. Diplomant se však zadaného úkolu zhostil v požadované míře a dospěl k novému návrhu, který může dobře posloužit jako další podklad pro studium vysokotlakých plunžrových čerpadel. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109388