KOPECKÝ, J. Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Diplomová práce Jana Kopeckého se zabývá využitím DSC měření pro určení vlivu plastické deformace na průběh transformací při ohřevu čistého železa z oblasti pokojových teplot do oblasti mřížky FCC. K tomuto cíli je zaměřena teoretická číst práce, která podává zevrubný přehled metod termické analýzy a následně se zaměřuje na způsoby výpočtu aktivační energie z DSC dat. K tomu se v práci využívá Kissingerovy metody, která je představena v kontextu dalších metod. Práce podává přehled o matematických východiscích jednotlivých výpočtových metod a srovnává je. V experimentální části práce je provedena řada měření na deformovaných vzorcích čistého železa. Jsou použity vzorky vysoce deformované z depozitu metodou ColdSpray , které jsou při měření průběžně žíhány. Míra odstranění deformace v materiálu je kontrolována pomoci zobrazování metodou kanálovacího kontrastu v elektronovém mikroskopu. Výsledkem jsou prezentované hodnoty aktivační práce, jejichž velikosti jsou srovnány s publikovanými hodnotami. Ukazuje se že získané hodnoty relativně dobře odpovídají některým publikovaným výsledkům. Rozdíly mezi hodnotami aktivační energie pro deformovaný a žíhaný materiál jsou diskutovány spolu s dalšími pozorovanými rozdíly v měřeních a jsou vyvozeny závěry. Předloženou diplomovou práci zpracoval pan Jan Kopecký samostatně s využitím doporučen literatury. Práce obsahuje zajímavá data která jsou přehledně zpracována a doporučuji ji k obhajobě jako vysokoškolskou kvalifikační práci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Miloslav

Zadání a vlastní diplomová práce je z oblasti fyzikální metalurgie. Zadání je zpracováno pečlivě a věcně. Cíle zadání byly splněny beze zbytku. Diplomant využil moderní experimentální metody a přístupy vyhodnocení. Kromě využití DSC, což bylo základem obsahu zadání, byly pro interpretaci a podporu získaných dat použity i ne zcela obvyklé progresivní analytické metody. Diplomant pracoval na svěřeném úkolu samostatně a úspěšně zvládnul propojení teoretických základů s aplikací experimentálních metod a dosaženými výsledky. Experimentální část je navržena a provedena s využitím moderních metod a vzorkového materiálu, který odpovídá fyzikálně metalurgickému charakteru práce (čisté železo získané dvěma technologiemi). Výsledky experimentů jsou konzistentní a jsou interpretovány na velmi dobré úrovni. Práce je velmi užitečným základem pro řešení dalších úloh podobného charakteru na pracovišti DSC v synergii s dalšími pracovišti ústavu. Formální stránce a logické stavbě nelze nic vytknout. V textu se občas najdou drobné pravopisné chyby a překlepy. V literární části je citováno celkem 30 vesměs zahraničních pramenů. Literární část je velmi bohatá zejména z hlediska experimentální metodiky a aplikované teorie. Výsledky obdobných prací z literárních pramenů jsou diskutovány většinou verbálně. Nebylo by na škodu použít pro tento účel více grafiky, což je však obtížné, nejsou-li experimentální metody a získaná data zcela koherentní. V celku je práce na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108613