JAKL, T. Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Horynová, Miroslava

Bakalářská práce Tomáše Jakla je rešeršního typu a zabývá se vlivem výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin. V prvních dvou kapitolách student popisuje čistý hořčík, používané přísadové prvky, značení hořčíkových slitin a nejpoužívanější způsoby výroby. Následující obsáhlá kapitola je pak věnována nejpoužívanějším slitinovým systémům, vždy s ohledem na způsob výroby, mikrostrukturu a výsledné mechanické vlastnosti. Navazuje diskuze, ve které se student zamýšlí nad vhodností popsaných slitinových systémů pro různé aplikace a krátký závěr. Student čerpal z různých literárních a informačních zdrojů, převážně však z článků v odborných časopisech. V práci je citováno 35 zdrojů, z toho většina cizojazyčných. Student se práci věnoval průběžně již od samého začátku, pravidelně doházel na konzultace a zadané téma zpracoval velmi samostatně a iniciativně. Výsledná práce je na velmi dobré úrovni a svým rozsahem splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Práci proto doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Remešová, Michaela

Bakalářská práce na téma „Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin“, kterou vypracoval autor Tomáš Jakl v celkovém rozsahu 35 stran, splňuje po formální stránce všechny potřebné náležitosti kladené na bakalářskou práci. Student zpracoval literární rešerši, která obsahuje 35 zdrojů, z toho většina je cizojazyčná. Práce je logicky a přehledně členěná do 6 kapitol včetně seznamu použitých zdrojů. Úvodní část práce je zaměřena na historii, vlastnosti a využití hořčíku. V další kapitole se autor zaměřil na hořčíkové slitiny, tj. označení, vliv přísadových prvků a způsoby výroby hořčíkových slitin. Práce je zakončena kapitolou, která popisuje 5 základních slitinových systémů. V práci nechybí diskuze a závěr. V první kapitole jsou uvedeny výhody čistého hořčíku, v některých pasážích ale není jasné, zda autor popisuje čistý hořčík, nebo hořčíkové slitiny. Dále slovně popisuje binární diagramy, pro přehlednost bych uvítala obrázek schematicky popisující daný binární diagram se základním popisem, významnými teplotami atd. Dále jsou v práci uvedeny obrázky mikrostruktur jednotlivých slitin, u kterých by bylo také vhodné vyznačit do obrázku jednotlivé fáze (uvedeno pouze u obr. 20 – mikrostruktura ZK60), které autor v textu dále popisuje. Styl popisu obrázků není v práci jednotný. V přehledu použitých zdrojů není dodržen jednotný styl citací a v jednotlivých citacích se objevují chyby a překlepy. Cíle bakalářské práce byly splněny, tj. vypracování literární rešerše nejpoužívanějších hořčíkových slitin a posouzení vlivu výroby na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Práce obsahuje minimum gramatických chyb a překlepů. Při vypracování bakalářské práce prokázal autor schopnost studia a orientace v literatuře a vědeckých článcích. Konstatuji tedy, že předložená práce je na dobré úrovni a lze ji s výše uvedenými výhradami doporučit k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109082