SVOBODA, L. Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ellederová, Eva

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální a významnou problematikou světelného znečištění, která je v kontextu zdravotních a globálních environmentálních problémů často opomíjena. V rámci multidisciplinární charakteristiky řešené problematiky (ochrana životního prostředí, zdravotnictví, biologie, astronomie a elektrotechnika) se autorovi podařilo úspěšně vymezit a identifikovat oblast, která si bezesporu zaslouží pozornost. Teoretická část práce má charakter ucelené a podle mého názoru zdařilé vědecké studie, která řeší druhy světelného znečištění, způsoby jeho měření, ekologická, zdravotní, bezpečnostní a ekonomická rizika zasazená do širšího kontextu energetické politiky Evropské unie. V praktické části práce autor popisuje metodologii svého výzkumného šetření. Následně na základě syntézy teoretických poznatků a vlastního empirického výzkumu analyzuje, diskutuje a navrhuje různá opatření týkající se problematiky světelného znečištění tak, aby se dostala do povědomí širší veřejnosti. Z obsahového a formálního hlediska odpovídá práce stanoveným cílům a kritériím včetně dodržování citační normy APA Style. Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti týkající se vhodného členění, logické návaznosti kapitol a doplnění obrazovým materiálem včetně použití autorovy vlastní fotodokumentace, která účelně doplňuje obsah. Při zpracování teoretické části práce autor prokázal, že se v dané problematice velmi dobře orientuje, je schopen kriticky hodnotit a vybírat podstatné informace a zvažovat jednotlivé aspekty kontextu řešeného tématu. Vhodně koncipovaná metodologie realizovaného kvantitativního výzkumu je popsána transparentně, výsledky jsou přehledně prezentovány a s patřičným nadhledem argumentovány. Po jazykové a stylistické stránce na práci oceňuji dodržení odborného jazykového stylu, terminologickou konzistenci a koherenci textu s vhodným použitím kohezních prostředků, které přispívají k její celkové čtivosti.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mihai, Hana

Cílem bakalářské práce je představit koncept světelného znečištění včetně jeho vzniku, projevů a dopadu na lidstvo, prostředí a také astronomii. Práce podrobně objasňuje způsoby měření světelného znečištění, typy světelných zdrojů, a navrhuje způsoby, jak světelné znečištění snížit. Na důkladnou a propracovanou část teoretickou navazuje neméně pečlivě zpracovaná část praktická, která spočívá ve výzkumu míry povědomí lidí o světelném znečištění. Téma je pojato velmi komplexně. Každé oblasti, kterou autor do své práce zahrnul, je věnována náležitá pozornost. Výsledkem je obsáhlý spis bohatý na informace, z nichž je nesnadné vyzdvihnout konkrétní jednotlivosti. Předložená práce je po všech stránkách – obsahové, formální, jazykové i stylistické – na vysoké úrovni. Po lexikální stránce autor v některých částech volí výrazy, které jsou hraniční z hlediska neutrální formálnosti (vzhledem k jejich emotivnímu zabarvení nebo hyberbolickému charakteru). Styl práce lze však hodnotit jako odborný s prvky stylu populárně-vědeckého, které přispívají ke čtivosti a atraktivitě práce, přičemž nesnižují její odbornou hodnotu. Text je přehledně a logicky členěn, zkoumaná problematika je prezentována srozumitelně a v souvislostech a práce působí soudržně a provázaně. V práci je respektována citační norma APA Style. Uvedený rozsah odborné literatury a internetových zdrojů, které Lukáš Svoboda nastudoval, je pro bakalářskou práci nadprůměrný. Kladně též hodnotím množství názorných tabulek, grafů a obrázků, které vhodně doplňují a objasňují prezentovaná fakta. Práce je výjimečná svým rozsahem, odborností, aktuálností tématu a kvalitou zpracování. Bakalářskou práci Lukáše Svobody doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A – výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 111836