GRYC, V. Srovnání komunikačních technologií a výběr efektivního protokolu pro přístup IoT zařízení k back-end serveru s využitím platformy Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Pavel

Student v rámci své práce měl nastudovat problematiku Java EE, REST a SOAP na aplikačním serveru WildFly a demonstrovat funkcionalitu pomocí jednoduché aplikace. Můžeme konstatovat, že se jedná o úkol netriviální - Java EE je komplexní platformou pro nejnáročnější aplikace a protokoly REST/SOAP disponují spousty specifik, jež je nutno pochopit pro jejich vhodnou aplikaci. Student se úkolu zhostil dobře - Problematiku se mu podařilo nastudovat a byl tak schopen vytvořit zadanou aplikaci. Největší komplikací bylo pochopení a správná implementace JPA ORM modelu. Nicméně patří se dodat, že JPA je poměrně komplexní žáležitostí, která často způsobuje problémy i zkušenějším programátorům. Student nakonec splnil všechny body zadání. Pozitivně hodnotím zejména proaktivní přístup studenta, o práci se zajímá, sám si hledá nové materiály, má spoustu věcných otázek. Tento přístup je vidět i na vypracovaném kódu, kde je jasně demonstrováno, že student již spoustu věcí z Java EE pochopil a dokázal správně aplikovat. Jako negativum vidím občasnou zmatenost jeho kódu a nedodržení coding standardu. Ale na druhou stranu, jen těžko můžeme očekávat od juniorního programátora stejnou eleganci při řešení problémů, jako u někoho, kdo s Java EE pracuje denně již mnoho let. Na druhou stranu v rámci code review je schopen připomínky pochopit a opravit.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Bakalářská práce studenta Václava Gryce se zabývá velice aktuální problematikou přenosu dat z IoT zařízení na cílový server. Student se nejprve v teoretické části věnuje představení technologie Java EE, jakožto perspektivního nástroje pro vývoj systému pro sdílení dat mezi senzory a aplikačními servery. Následně student popisuje celkovou architekturu typické Java EE aplikace s detailní diskuzí jednotlivých vrstev. V další části pak student srovnává protokoly HTTP a SOAP jakožto nejvíce používané nástroje pro přenos dat mezi zdrojem dat a webovou aplikací. Po teoretické části následuje popis implementace vlastní webové služby skládající se z klientské i serverové aplikace. Funkčnost vytvořeného systému pak student ověřil formou měření základních parametrů přenosu dat mezi IoT zařízením a serverovou částí aplikace. Na základě těchto měření student provedl také vyhodnocení, který z přístupů k webové službě (REST nebo SOAP) je efektivnější. Celkově je práce zpracována na velice dobré úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a dosažené výsledky jsou přehledně zdokumentována. Po formální stránce je text také kvalitní bez závažnějších nedostatků. Práci hodnotím celkově stupněm A / 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 110250