SMÍŠEK, T. Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Pan Smíšek se věnoval tématu odstředivého čerpadla, kde nosný a krycí disk je navrhován na různé hydraulické parametry. To je nový přístu v hydraulickém návrhu čerpadlového oběžného kola. Diplomant rozebírá parametry vedoucí k hydraulickému ovlivnění chatakteristiky stroje.V diplomové práci je velmi zajímavý závěr - a to, že výsledná účinnostní charakteristika řešena netradičním způsobem vede na poměrně široký rozsah vyšších účinností v závislocti na průtoku než je řešení klasické. Diplomant pravoval poměrně samostatně, s využíváním přednášek předmětu Tekutinové stroje I. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pochylý, František

Diplomová práce navazuje na novou filozofii návrhu hydraulických strojů (odstředivých čerpadel a vodních turbín) na principu nerovnoměrných lopatkových mříží. Tato nerovnoměrnost je podle autora diplomové práce založena na předpokladu návrhu tvaru lopatky na krycím disku pro průtok 0,8 QOPT a na nosném disku 1,2 QOPT. V podstatě to znamená předpoklad kvazipotenciálního proudění v meridiálním řezu čerpadla. Uvedeným návrhem dojde k výrazné změně úhlu na krycím a nosném disku oběžného kola. To může ovlivnit nerovnoměrné rozložení meridiálních rychlostí na výstupu z oběžného kola a tím i velikost lokálního víru. Bylo by vhodné ukázat tvar meridiálních rychlostí na výstupu z oběžného kola a taktéž rychlostní pole v lokálním víru. Ukazuje se, že toto rychlostní pole má zásadní a pozitivní vliv na charakteristiku odstředivého čerpadla. Charakteristika je stabilní a velmi plochá, což je cílem každého hydraulického návrhu. Autor diplomové práce dosáhl originálních výsledků, které budou mít význam v technické praxi. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 105826