HODONSKÝ, L. Parní turbína pro spalovnu odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá návrhem teplárenské parní turbíny pro spalovnu odpadu. Z toho plyne základní konstrukční koncepce stroje s možností odpojení nízkotlakového modulu. Byl proveden termodynamický výpočet průtočné části VT a NT dílu, výpočet osové síly a zjednodušený návrh hlavních rozměrů převodovky. Práce je komplexní, přes drobné nedostatky pramenící z nezkušenosti diplomanta má velmi dobrou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená diplomová práce za zabývá návrhem dvoutělesové parní turbíny pro spalovnu komunálního odpadu. V úvodní části diplomové práce je poměrně stručně popsána zvolená základní koncepce. Vlastní výpočtová část je vedena formou přehledu vzorců a všechny hodnoty (volené i vypočtené) jsou uvedeny v souhrnných tabulkách. Dosažené výsledky jsou sice přehledné, ale model výpočtu je tím značně nepřehledný a mimo termodynamické účinnosti nevyplývá další optimalizace a kontrola. Jako například zvolené tlaky mezi jednotlivými stupni a podobně. Výsledná termodynamická účinnost přetlakových stupňů je nízká a je zde značný prostor pro optimalizaci. Přílohou diplomové práce jsou řezy vysokotlakého tělesa, nízkotlakého tělesa a dispoziční výkres. Konstrukční výkresy řezu turbínou vykazují známky nezkušenosti, ale splňují požadavky zadání. Práce neobsahuje zásadní nedostatky, chyby a po formální, jazykové a pravopisné stránce je na odpovídající úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108068