VONDRA, R. Procesní kapaliny při obráběcích operacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce je přehledně sestavena. Autor se vyjadřuje z několika pohledů k použití procesních kapalin ve výrobě, kdy mohou nastávat i složité či nejednoznačné případy. K tomu je doložen výběr ze sortimentu dostupných procesních kapalin na současném světovém trhu. Autor přechází na svůj organizačně zajištěný technologický proces na CNC stroji, spadající víceméně do kategorie mikroobrábění a tato snaha si zaslouží ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce splňuje zadání. Autor zpracoval podrobnou rešerši použití procesních kapalin při jednotlivých druzích obrábění, jejichž přehled uvedl v úvodní části práce. Vzorové použití procesní kapaliny je zdokumentováno na technologii broušení na CNC ostřičce se 6 souvisle řiditelnými osami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108620