MAGDON, J. Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor v bakalářské práci nejprve zpracoval rešerši k 3d tisku a základům planetové převodovky. Následně navrhl a vyrobil , s využitím 3d tisku, planetovou převodovku pro modelášské účely. Tuto převodovku otestoval a provedl jednoduché zhodnocení a doporučení v závěru práce. Tím splnil požadavky zadání a práci doporučuji k obhajobě. Práci má některé drobné nepřesnosti jako tvrzení "větrák který chladí roztavený materiál o několik stupňů ihned po výstupu" kdy několik stupňů (zřejmě celsia) by zdaleka nebylo dostatečné, a například u jednotlivých uváděných typů ABS by bylo dobré získat podrobnější informace o složení/rozdílu mezi nimi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokeš, Tomáš

Teoretický rozbor problematiky 3D tisku zahrnuje popis jednotlivých metod 3D tisku s vyhodnocením jejich předností a nevýhod. Zároveň je v rámci rešeršní studie zpracována analýza vstupních materiálů. Jelikož je experimentální část zaměřena na tzv. reprap 3D tisk, mohl autor více rozvést problematiku konstrukce těchto 3D tiskáren. Experimentální část obsahuje konstrukční návrh planetového převodu s uvedenými výpočty. Autor v experimentální části popisuje problémy při tisku jednotlivých součástí. Za povšimnutí stojí technickoekonomické zhodnocení výroby vybrané součásti, které jasně potvrzuje myšlenku 3D tisku a jeho uplatnění. Práci shledávám jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108306