RAJDL, F. Konstrukce malé CNC frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce velmi zodpovědně a průběžně konzultoval dosažená dílčí řešení zadaných cílů práce. Při řešešení musel prokázat i kompetenci pro týmovou práci a navazovat na dílčí řešení pana Kubálka pracujícího na dalších částech malé CNC frézky. Svým rozsahem odpovídá tato bakalářská práce požadavkům na diplomovou práci. Konstrukční návrh vřetene je ovlivněn chybějícími znalostmi z navazujícího magisterského studia a jeho nedostatky tedy nepřičítám k tíži celkového hodnocení této bakalářské práce. Mohu konstatovat, že student prokázal svoji schopnost komplexně řešit základní inženýrské úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Autor v předložené bakalářské práci „Konstrukce malé CNC frézky“ prezentuje konstrukční řešení vřeteníku a osy Z. Autor zpracoval poměrně rozsáhlou úvodní teoretickou a rešerší část práce z které čerpá při návrhu vlastního řešení. Samotný návrh technického řešení je vhodně doplněn o výpočty. Na kvalitě takto rozsáhlé bakalářské práce ubírá skutečnost, že některé provedené výpočty viz. kapitola 3.13 např. rovnice 3.92 nebo 3.94 jsou chybné. Další poměrně zásadní nedostatky se týkají samotné konstrukce vřetene. Navržené uložení není funkční. Větší pozornost z hlediska volby základen, tolerování a především vyrobitelnosti by si zasloužily předložené výkresy. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108701