VÍTEK, T. Manipulační zařízení pro sklad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a konstrukčním řešením manipulačního zařízení pro sypký materiál. Autor v úvodní části uvádí formou rešerše rozbor jednotlivých typů konstrukce a uplatnění zařízení. V práci navazuje kapitolou 2. návrhem manipulátoru. Navrženou koncepci kontroluje výpočtem a volbou rozměrových parametrů v hlavní části práce, analytickou pevnostní kontrolu výložníku, sloupku podle platné normy zatěžuje o 50% více. Křížovou traverzu v kapitole 6 provádí nad požadovaný rozsah. Návrh a pevnostní kontrolu křížové traverzy provádí pro různé rozměry vaků sypkých materiálů. V kapitole 7 student zmiňuje další komponenty pro tvorbu manipulačního zařízení. Výhrady mám k: -překlepy – strana 15, 27, 37, 41 -takřka celou práci provází záměna jednotky N.m a N/m. V seznamu je uvedena správně. -netechnické vyjadřování na str. 33, 37 -str. 17 – nejsou uvedeny rozměrové parametry výložníku, jen výsledný modul pružnosti v ohybu -str. 21 – nejsou doplněny hodnoty (3.6.1) -str. 23 – není dosazeno do výpočtu (4.2.1) -str. 25 – nejsou uvedeny rozměrové parametry sloupku, jen výsledný modul pružnosti v ohybu -str. 37 – nejsou uvedeny pevnostní parametry oceli E295. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je správný, rozsah práce je stránkově dle požadavků kladených na bakalářské práce. V práci použil student znalosti převážně z oblasti pružnosti a pevnosti a znalosti legislativy a normativy pro oblast zdvihadel. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dostatečná. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je dobrá. Stylistická úprava a pravopis jsou až na drobné nesrovnalosti v pořádku. Výkresová část práce nedodržuje zásady technického kreslení. Rám manipulátoru má nesprávné zobrazení obdélníkových jeklů a geometrické tolerance tvaru jsou zbytečně přísné až nesplnitelné pro výrobu rámu. Sestava manipulátoru nemá zobrazeny krajní polohy a kótu zdvihu manipulátoru od podložky. Bakalářská práce studenta je jen díky navýšené nosnosti v úvodní části pevnostně i nosností v pořádku a tím je hodnotná. Doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Kterou veličinu prezentuje jednotka N.m a kterou jednotka N/m? Uveďte fyzikální a pevnostní parametry oceli E295.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sedláček, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem manipulačního zařízení pro manipulaci s vaky typu BIG BAG. Práce obsahuje rešeršní část, samotný návrh manipulačního zařízení, dva výkresy sestav a výkres svařence. Autorovi vytýkám rozsah rešeršní části, která je obsahem kap. 1 Rešerše současných manipulátorů s BIG BAGY. Kapitole 1 a tedy i rešeršní části je věnováno 5 stran s celkem 7 obrázky. Kapitola 2 se věnuje návrhu manipulátoru, kde autor uvádí popis vlastního manipulátoru a obrázek modelu, v této části postrádám koncepční rozměry manipulátoru a zobrazení krajních poloh manipulátoru. V kapitole 3 věnované návrhu a analytickému výpočtu výložníku chybí definování úhlu (70°) pro sílu FB, jejíž označení v obr. 10 chybí. Obdobná situace vzniká pro úhly (20°) a (18,7°) z obr. 12, u všech tří úhlů předpokládám, že autor vyšel z konstrukčního uspořádání manipulátoru. V kapitolách 3, 4 a 6 chybí zakreslení průběhu VVÚ na jednotlivé pruty a s nimi i definice kritických průřezů, na které se autor v práci odvolává při výběru vhodných profilů pro části manipulátoru. Autor neuvádí výpočty modulů průřezů v ohybu pro vzorce 3.5.1, 4.5.1 a 6.1. Rovněž vytýkám absenci zdůvodnění výběru materiálu, autor jej pouze v 3.6 uvádí jako dostačující pro danou aplikaci. Výkres svařence (Rám manipulátoru) obsahuje příliš přísné geometrické i délkové tolerance, rovněž povrchová úprava je, dle mého názoru, nadbytečná pro požadovanou aplikaci, což by značně zvýšilo finanční náročnost výroby tohoto manipulátoru. Práce obsahuje rovněž několik formálních nedostatků: - od obr. 9 chybí uvedení zdrojů - ve vzorcích 3.5.1 a 3.5.2 není definován moment MO1max, resp. síla N1max - vzorce 3.6.1, 4.6.1, 6.1.6, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6 a 7.2.8, které slouží pro srovnání maximálních dovolených a vypočtených hodnot postrádají zhodnocení, zda jsou kontroly ve stanovených mezích, některé ze vzorců nejsou dokonce ani dopočteny - Obr. 15 nemá pro práci ani kapitolu přínos, informaci předává pouze jeho popisek - U vzorců 7.1.2 a 7.1.3 spatřuji nevhodnou formulaci pro popis proměnných mK1min a mK2min, předpokládám, že se jedná o výpočet minimální únosnosti pojezdových kol - V práci se vyskytuje několik hovorových výrazů a řada gramatických chyb - Citace [25], jakožto citace počítačového programu není vhodná, citace se vyskytuje v kap. 5 a závěru - Citace [16] až [21] vychází z identického zdroje I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě, neboť práce splňuje požadované cíle práce a autor prokázal porozumění zadanému tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108479