PIŠTĚLÁK, Z. Horizontální štípací stroj na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

K obhajobě předložená BP je na vysoké technické, obsahové a grafické úrovni. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadání, byl velmi aktivní a cílevědomý. Práce má naději na případnou realizaci i jako prototyp v tzv. domácí výrobě a dílně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Autor v předložené bakalářské práci „Horizontální štípací stroj na dřevo“ prezentuje vlastní konstrukční řešení štípacího stroje. Tento je z hlediska konstrukce výrazně inspirován komerčně dostupnými stroji, které autor prezentuje v rešerši. Kladně hodnotím rozsah a detailnost zpracování některých částí práce. Jako nedostatky bych především uvedl některé nesprávné závěry v dimenzování stroje (např. hodnocení napjatosti na přechodu klínu a rámu str.32.), nebo nepřesné formulace (např. štípací tlak v kN str.22, atd.). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109164