LIŠKA, D. Analýza mazacího systému motoru vozidla Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student David Liška si vybral téma své bakalářské práce na základě práce v týmu Formule student se. zájmu o vybranou problematiku, promítl do ní i svoji představu o náplni práce. Práci řešil především ve spolupráci s formulovým týmem. V rámci práce bylo očekáván širší rozsah zejména v praktické části týkající se měření a jeho zpracování a konstrukčního návrhu olejového chladicího okruhu. Na práci je možno ocenit, že se opírá o reálně naměřená dala a že je celkově začleněna do spolupráce studentského formulového týmu. Cíle práce v rozsahu vyžadovaném zadáním byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Bakalářská práce Davida Lišky se zabývala mazacím systémem vozidla Formule student. V úvodní části práce přináší rešerši systémů mazání a jejich komponent. Zde mi pouze textový popis komponent systému nepřipadá jako vhodný a očekával bych jeho doplnění vhodnými obrázky. Získání vstupních dat pro určení chladicího výkonu olejového chladiče bylo provedeno měřením na vozidle, což je možné považovat za klad práce, zvláště pokud se vypočtený a naměřený průtok olejovým čerpadlem výrazněji liší. Předložená práce není příliš náročná ani obsáhlá a vykazuje některé nedostatky a nepřesnosti. Např. není zřejmé, jak na základě rovnice (8) můžeme konstatovat lineární nárůst objemového průtoku čerpadla, Ten je možno buďto jen předpokládat nebo na něj usuzovat z objemového principu práce čerpadla. Zpracování práce vykazuje některé nedostatky. Text by bylo vhodné v některých částech doplnit vhodnými obrázky. Obr. 1 mazacího systému motoru je nepoměrně malý, hůře čitelný a pozice v něm nejsou dostatečně zřetelné, přestože je pro něj dostatek místa. Po formální stránce je možno nalézt některé pravopisné chyby. Práce patří celkově k nepříliš rozsáhlým a náročným. Cíle práce dané zadáním byly splněny. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 109971