MARTANOVÁ, I. Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Diplomantka naplnila zadání diplomové práce, zpracovala literární rešerši v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a navrhla postup bezpečnostního auditu v průmyslovém podniku. V praktické části práce potom navržený postup aplikovala v praxi (ve společnosti Otavské strojírny, a.s.), vyhodnotila výsledky auditu a doporučila opatření pro zlepšení systému. Diplomantka pracovala samostatně, zpracování diplomové práce odpovídá přístupu diplomantky k zadání diplomové práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mukhametzianova, Leisan

Diplomová práce Bc. Ivety Martanové se zabývá aplikaci a vyhodnocením metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku Otavské strojírny a.s. dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. Tato práce splňuje požadavky na diplomovou práci a plně naplňuje cíle zadání. Postup a rozsah řešení je přiměřené zadání, použité metody jsou adekvátní. Vlastní přínos a originalita této práce spočívá především v hodnocení stavu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má velký význam pro podnik Otavské strojírny a.s.. Velmi podrobně a názorně popisuje silná a slabá místa v systému bezpečnosti v tomto podniku, bere v úvahu všechny dotčené normy a zákony. Diplomantka velmi dobře interpretuje dosažené výsledky a vyvozuje z nich závěry. Celkově je práce velmi dobře logicky uspořádána a splňuje formální náležitosti kladené na klasifikační práci studenta FSI VUT v Brně. Je třeba vyzdvihnout důslednou práci s literaturou a korektní používání citací. V textu na straně 27 v posledním odstavci je zřejmě chyba – místo «ISO-OSH 2001» měla diplomantka na mysli zřejmě normu «ILO-OSH 2001». Tuto práci doporučuji jí k obhajobě a hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49829