NAVRÁTILOVÁ, M. Příznaky pro analýzu a klasifikaci buněk ve snímcích z holografického mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vičar, Tomáš

Po formální stránce je práce na dobré úrovni a obsahuje časté překlepy či neodborné výrazy. Některé proměnné ve vzorcích nejsou vysvětlené, stejně tak jsou málo popsané některé obrázky. Některé zkratky jsou využívány před jejich zavedením. Výraz radiální vzdálenost je zřejmě využíván pro průměrnou radiální vzdálenost. Studentka také v praktické části využívá některé metody, které nejsou v teorii popsány (např. biplot a pravděpodobnost stupňů šedi). Řazení kapitol je poměrně srozumitelné. Studentka v práci citovala a využívala zahraničních zdrojů, avšak vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky by množství využitých zdrojů mohlo být vyšší. Studentka velmi málo využívala konzultací, kromě posledních týdnů před odevzdáním a práce tak působí značně nedokončeným dojmem. To se také projevilo na menším rozsahu praktické části. Většina výsledků by si zasloužila podrobnější analýzy. Množství využitých příznaků mohlo být také značně rozsáhlejší. I přes uvedené nedostatky je zadání práce splněno a práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C (72 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Studentka Martina Navrátilová se ve své bakalářské práci zabývá analýzou příznaku vhodných pro klasifikaci buněk v obrazových sekvencích získaných z holografického mikroskopu. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první jsou uvedeny informace týkající se holografického mikroskopu, příznaků, klasifikace apod. Druhá část pak obsahuje aplikaci těchto metod na dodaná segmentovaná data. Práce je psána poměrně čtivě, avšak obsahuje řadu formálních nedostatků, překlepů či chyb (např. indexy ve vztahu 1.6, prázdná místa na konci stránek před začátkem podkapitol, chyba ve vztahu 1.23, nejednotné používání symbolů v kapitole 1.5.3, nekonzistentní formát seznamu použité literatury či neúplné reference ([5])). Také bych očekával využití více zdrojů, vzhledem k tématu práce. Informace o buněčném cyklu a buněčné smrti by také bylo vhodné uvést. Dle mého názoru se autorce podařilo provést analýzu vhodných příznaků a vytvořit relativně kompaktní text, který výsledky její práce stručně shrnuje. Přesto mám několik poznámek. Z textu není jasné, proč autorka nevyužila Fourierovy příznaky jinak než pouze jako vektor hodnot – například další extrakce vhodných hodnot, popisujících tvar/vlastnosti spektra. Další poznámka se týká analýzy buněčného cyklu. Zde není jasné, jak byly mitotické buňky vybrány. Také bych čekával podrobnější popis mitózy. Poněkud chaoticky působí klasifikace. PCA je nejdříve použita na vybrané příznaky jako metoda pro analýzu, pak také pro klasifikaci mitotických buněk. Pro klasifikaci mrtvých buněk je pak použit SVM klasifikátor. Tento postup není nějak komentován. S uvážením výše uvedených poznámek hodnotím bakalářskou práci stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 110516