VOJÍŘ, M. Vliv angličtiny na české odborné texty v elektroinženýrství a informatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Krhutová, Milena

Student si vybral za cíl posoudit vliv angličtiny na české odborné texty. Vycházel z osvědčené metodiky analýzy a srovnává rozdíly mezi českými a anglickými texty. Za kriteria komparace si stanovil sémantický, pragmatický a syntaktický aspekt. V úvodu práce, kde stanoví cíle a metodiku, poněkud příliš silně formuloval předpokládaný vliv angličtiny na češtinu, což upravil správně dle výsledků analýzy v závěrech práce. Zabývá se také postavením angličtiny jako mezinárodního dorozumívacího nástroje v době současné globalizace. Podstané jsou pro práci kapitoly číslo tři a čtyři, které obsahují samotnou analýzu vybraných elektrotechnických a IT textů. Autor v textech vyznačil lexikální řetězce a podle nich poukazuje na přenos anglických výrazů, zejména termínů, do češtiny. Nutno podotknout, že lexikální řetězce někdy nerespektují relevantní reference. Student se nicméně dobře orientuje v problematice a dochází k předpokládaným závěrům, že angličtina má vliv zejména na lexikum v českých odborných textech. Práce je dobře formálně uspořádaná, je přehledná a napsaná standardním jazykem. Styl je formální, ovšem občas s prvky subjektivity, což ale není v daném případě na závadu. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Reich, Pavel

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí; v první části se autor věnuje globalizaci a angličtině jako globálnímu jazyku, v druhé části pak v několika samostatných kapitolách analyzuje vliv angličtiny na češtinu v odborných technických textech. První část práce je zpracována velmi přehledně a srozumitelně. Autor v ní popisuje globalizaci jako takovou, roli angličtiny v globalizovaném světě, věnuje se různým formám angličtiny v různých částech světa a počtu mluvčích, kteří angličtinu ovládají. Tato kapitola funguje v práci dobře jako obecný úvod, chybí mi ale informace o angličtině jako lingua franca ve vědě a technice. Ihned po úvodní velmi obecné kapitole následuje komparace anglických textů a jejich českých překladů bez jakékoliv snahy k této komparaci plynule z obecného úvodu přejít. Kromě informací o jazyku vědy a techniky by také bylo vhodné do práce před samotnou analýzu zařadit kapitolu věnující se metodice. Autor neuvádí, na základě jakého klíče vybíral konkrétní texty k analýze. Přitom výběr textů zásadně ovlivní výsledky analýzy. Autorovy závěry lze proto jen těžko pokládat za směrodatné a jedná se spíš o náhodné příklady. Autor má občas problémy se členy a interpunkcí, nicméně po jazykové stránce je práce na dobré úrovni a odpovídá požadavkům kladeným na absolventy daného studijního oboru.

Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 111844