ZAVADIL, P. Management sítě s prvky Mikrotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koton, Jaroslav

Aktivita ze strany autora práce diskutovat její obsah byla velmi omezená. Sám jsem se 4 týdny před závěrem semestru musel studentovi ozvat, abych se později dozvěděl, že aktuální stav práce je velmi blízký obsahu semestrálního projektu, kdy i uvažované scénáře byly zcela totožné. Na základě mého komentáře mi byla pak předložena přepracovaná verze. Přestože původní scénáře byly rozšířeny o možné události a způsoby zásahu do nastavení aktivních prvků sítě, v práci jsou přítomny jen vývojové diagramy, v některých případech i velmi špatně čitelné, viz např. obr. 4.21. Samotné skripty, kterými se dynamicky mění nastavení parametrů aktivního prvku, jsou pouze přílohou CD. Vždy se jedná o relativně krátký sled příkazů, které mohly být součástí práce a vhodně popsány, neboť význam jejich jednotlivých příkazů je možné jen dohadovat. Způsob prezentace výsledků – tj. reakcí HW na změny v sítí – např. prostřednictvím obr. 4.15 či 4.18 je také velmi nešťastný. Přestože jsou v těchto výstupech významné události vyznačeny ovály, text v nich není čitelný, či jen s velkými obtížemi. Mým doporučením bylo takové obrázky vhodně zvětšit, případně i otočit o 90 deg, ale zvětšeny byly jiné obrázky, jako např. obr. 4.6, který však mnoho užitečných informací pro čtenáře neposkytuje. Moji reakci na studentem provedené zásahy a doporučení na úpravy již nebylo možné předat, neboť již finální podobu práce jsem získal až jejím stažením z Informačního systému. Současná podoba práce pak ve mně sama vyvolává řadu dotazů, jako např. jak došlo v případě scénáře dle kap. 4.2.5 a kap. 4.2.6 k záměrnému zarušení/ovlivnění kanálu pro WLAN komunikaci, aby došlo k aktivaci jednotlivých skriptů?

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Bakalářská práce se zabývá tématem managementu sítě s prvky Mikrotik. První část práce (kapitola 2) se zabývá popisem nástrojů pro automatické hodnocení sítě. Zde je obecně popsáno několik nástrojů, avšak v praktické části již není žádný nástroj vybrán a zprovozněn (např. uváděný DuDe, nebo Cacti). Tuto část zadání bych považoval jen za částečně splněnou. Další kapitola se věnuje popisu síťových prvků Mikrotik. Zde se student snaží popsat nástroje systému RouterOS pro automatizaci správy sítě, ale hned přejde k nastavení statického a dynamického směrováni. Toto dle mého nesouvisí se správou sítě, jak je myšleno v zadání. V podobném duchu je pak psán zbytek práce. Student se evidentně snažil vytvořit skripty, reagující na stav sítě, jejich reálné použití je ale velmi diskutabilní. Student se v práci opírá o značné množství milných nebo přímo chybných tvrzení. V kapitole 4 student popisuje několik scénářů. První scénář využívá nástroje Netwatch na přepínání mezi dvěma Wi-Fi rozhraními pomocí skriptů. V uvedených skriptech „script_5g_down“ a „script_5g_up“, při každém spuštění skriptu znovu nastavuje konkrétní rozhraní, což není správné řešení. Obdobně jsou řešeny další scénáře. Skripty jsou nejspíše funkční, ale z technického hlediska je řešení špatné. Nehledě k tomu, že dle mého neodpovídají zadání. Z formálního hlediska bych práci vytkl způsob citování literatury a zejména formát a velikost použitých obrázků. Z tohoto důvodu práci hodnotím F/45b a doporučuji ji k dopracování.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 110273