KRŠKO, P. Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševeček, Oldřich

Předložená bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu povrchových úprav šroubového spoje vývěvy na jeho odolnost vůči porušení a následně výběrem nejvhodnější povrchové úpravy pro dané použití. Práce vznikla z aktuálních potřeb firmy Edwards s.r.o. a je tedy přímo vázána na průmyslovou aplikaci. Oceňuji především propojení teoretické části s experimentem, který autor osobně ve firmě prováděl a následně i vyhodnocoval. Veškeré definované cíle práce byly autorem splněny, včetně doporučení pro výrobce jakou nejvhodnější povrchovou úpravu pro šroubový spoj vývěvy zvolit. Toto doporučení bylo navíc v době před odevzdáním práce již aplikováno i do výroby - dosud bez negativních poznatků, což kredit práce rovněž zvyšuje. S přístupem studenta k řešení problému i ke zpracování celé bakalářské práce jsem byl celkově spokojený a hodnotím ji tedy výslednou známkou „A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skalka, Petr

Autor se v práci zabývá problematikou utahování šroubových spojů s cílem zvýšení bezpečnosti šroubového spoje vůči utahovacímu momentu. V rámci rešeršní studie se zaměřuje na různé povrchové úpravy šroubových spojů a na problematiku jejich utahování. Analyzuje průběh kroutícího momentu, v závislosti na úhlu natočení šroubu, a definuje celkovou energii potřebnou pro utažení šroubového spoje s ohledem na tření pod hlavou šroubu, tření dříku šroubu a tření závitu šroubu. Z veřejně dostupných zdrojů dohledává součinitele smykového tření pod hlavou šroubu a v závitu šroubu pro povrchovou úpravu fosfátováním, zinkováním a černěním. Pro tyto povrchové úpravy uvažuje vždy dva stavy spoje: lubrikovaný a odmaštěný. Hodnotu maximálního utahovacího momentu řeší analyticky, a to za předpokladu, že maximální osová síla přenášená šroubem je určena z meze pevnosti použitého materiálu. Analyticky určené hodnoty maximálního utahovacího momentu následně verifikuje experimentálně za použití modulového klíče, který umožňuje záznam utahovacího momentu v závislosti na úhlu natočení šroubu. V závěru práce porovnává výsledky analytického řešení maximálního utahovacího momentu s hodnotou maximálního momentu zjištěného experimentálně. Posuzovaná bakalářská práce je zpracována názorně a přehledně. Autor splnil všechny vymezené cíle této práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109502