MAZURA, F. Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Buzík, Jiří

Bakalářská práce se zabývá problematikou kontroly tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část obecně popisuje charakteristiku a rozdělení tepelných výměníků. Stěžejní část práce představuje popis tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku. Následující část se věnuje kontrole tohoto tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním. Poslední část se věnuje návrhu tepelného výměníku dle grafické metody Poddara a Polleyho. V bakalářské práci se vyskytlo několik malých chyb: • Na stránce 19 chybí citace softwaru Spyder • Na stránce 19 je definován tepelný odpor s jednotkou °Cm2W-1; nicméně na stránce 27 je stejná veličina nazvána jako součinitel zanášení tekutiny v trubkovém a mezitrubkovém prostoru s jednotkou Km2W-1 • Na stránce 29 je publikace TEMA označena jako normalizovaný standard asociace TEMA, přičemž tento standard není normalizovaný. Ale i větší chyby: • Výše zmíněný standard nabádá ke kontrole vlastní frekvence s dvojnásobkem frekvence vírového uvolňování pro predikci rezonancí. Tento fakt je v práci popisován, bohužel není kontrolován. Navzdory všem výše zmíněným nedostatkům, bakalář splnil všechny cíle v dostatečném rozsahu a lze tuto bakalářskou práci považovat za velmi zdařilou. Z těchto důvodů doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernica, Marek

Student František Mazura se v bakalářské práci zabývá tepelně-hydraulickým návrhem výměníku tepla a jeho kontrolou na vibrace. V úvodní části práce je provedena stručná rešerše k výměníkům tepla, která je členěna velmi přehledně a popisuje vše co je potřeba pro další práci. Druhá kapitola je věnována metodám tepelně-hydraulického návrhu. Student zde stručně popisuje používané metody tepelně-hydraulického návrhu. V další části student vykonal tepelně-hydraulický výpočet zadaného výměníku pomocí zvolené Kernovy metody. Výsledky získané z analytického tepelně-hydraulického výpočtu jsou poté porovnány s výsledky získanými ze softwaru HTRI. Zde velmi oceňuji, že se student zaměřil i na hledání příčin odchylek, které při výpočtu vznikly. V dalších částech práce se student věnuje vibracím, kdy nejprve výměník tepla kontroluje na vibrace pomocí analytického výpočtu dle standardu TEMA a následně kontroluje výpočet pomocí grafické metody Poddara a Polleyho. Práce je velmi dobře členěná, přehledná a velmi čtivá. Jako nedostatky vidím používání anglických výrazů, pro které je možné použít český název nebo nejasnou formulaci na straně 27 („Součinitel zanášení tekutiny“). Jinak ale práci hodnotím velmi pozitivně, uděluji známku A a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108921