FORMÁNEK, M. Návrh řídícího systému robotu SCARA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bastl, Michal

Pan Formánek se zabýval oživením průmyslového robotu SCARA, jehož řídící hardware byl z velké části nahrazen. Ke komunikaci s podřízenými jednotkami jednotlivých os manipulátoru používá raspberry PI. Navrhnul rozhraní k řízení manipulátoru v jazyce Python a také přehledné GUI, kterým může uživatel zařizení ovládat. Dále přidal koncový efektor, který je vyroben pomocí 3d tisku a slouží dobře svému účelu. Cíle práce považuji jako vedoucí za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Najman, Jan

Pan Formánek se ve své práci zabýval řízením a vytvořením demonstračních úloh pro SCARA robota. V rešeršní části je poměrně detailně popsán minipočítač Raspberry Pi, použitý pro řízení robota, programovací jazyk Python a také princip funkce různých druhů krokových motorů. V zadání ovšem není uvedeno, že by měla být provedena rešerše právě v těchto oblastech. V praktické části byla popsána kinematika manipulátoru a způsob komunikace s řídicími jednotkami pro jednotlivé osy. Dále byl navržen a vyroben koncový efektor a bylo naprogramováno grafické uživatelské prostředí a demonstrační úlohy. Zde bych pouze vytknul chybějící citaci u převzatého kódu. Navzdory drobným nedostatkům si myslím, že student udělal mnoho práce a během řešení prokázal řadu znalostí z oblasti konstrukce, pohonů a programování. Práci tedy při uspokojivém zodpovězení dotazů doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109426