VALÍČEK, V. Zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupa, Jan

Práce se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu, vývoj probíhal v úzké spolupráci s ÚMVI, kde budou finální prototyp používat k pokročilé analýze slitin. Student přehledně dokumentuje průběh vývoje především elektronické části zařízení, softwarového vybavení a také grafického rozhraní pro obsluhu přístroje. Věnuje se také návrhu a realizaci mechanické konstrukce, která je umístěna nad standardní pec, kterou získal na ÚMVI. Student navrhl také speciální vložku do této pece, aby bylo možné snížit objem slitiny pro dané testování, to má výrazný ekonomický efekt, vzhledem k pořizovací ceně speciální slitiny. Díky dosavadním zkušenostem studenta a jeho dobré schopnosti zvládat potíže spojené s vývojem mechatronických aplikací bylo dosaženo kvalitního výsledku ve velmi krátkém čase. Realizace práce byla místy komplikována prodlevami ve výrobě potřebných komponentů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o řešení velmi komplexního úkolu, tak bych studentovi vytknul, že podcenil zásady time-managementu, které by mu umožnili dosáhnout lepších výsledků, nicméně celkový výsledek má dobrou technickou úroveň. Práce na zařízení nekončí a v dalších iteracích se odstraní drobné nedostatky. Vzhledem k rozsahu odvedené práce a praktickému přínosu, hodnotím tuto práci: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bastl, Michal

Předložená práce si klade za cíl navrhnout poměrně komplexní zařízení. Po krátké rešeršní části student přistupuje k realizaci. Práce působí dojmem, že chce autor udělat mnoho věcí, ale nakonec není vlastně nic úplně hotovo. Postupně navrhuje mechanickou konstrukci, navrhuje elektroniku, programuje mikrokontrolér a displej. Z práce soudím, že student podcenil časovou náročnost, což je hlavním důvodem, proč je mnoho úkolů rozpracováno a nedokončeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109653