KOVÁŘ, L. Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Eva

Bakalářská práce se věnuje důležitému tématu nakládání s infekčním odpadem. Práce byla zaměřena na současný stav nakládání s tímto odpadem primárně v České republice, přesto mohlo být v práci využito více zahraničních odborných zdrojů. Především v kapitolách 3 a 4, které se zabývají popisem metod dekontaminace a likvidace odpadu. Větší pozornost mohla být věnována technickým a provozním parametrům jednotlivých metod a konkrétních zařízení na zpracování odpadu. Dobře jsou zpracovány úvodní kapitoly, které se týkají obecných informaci o infekčního odpadu a nakládání s ním. Student zpracoval toto téma řádně a splnil všechny body zadání. Celkově hodnotím práci známkou C a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Autor práce velmi důsledně představuje problematiku nakládání s infekčním odpadem v České republice. Otázka likvidace infekčního odpadu je v ČR podceňovaná a je třeba ocenit jeho zájem o toto téma. Popisná část práce je zpracovaná zodpovědně a v souladu se zadáním práce. Sumarizuje systematicky současný stav poznání a porovnává metody likvidace infekčního odpadu. Chybí jí však o něco širší pohled na popisovanou problematiku. Dalo by se uvažovat o odborném zhodnocení teoretických základů souvisejících s danou problematikou, srovnání se situací v zahraničí, zhodnocení nakládání s infekčním odpadem v kontextu odpadového hospodářství jako celku nebo vlastní iniciativa v podobě pokusu o získání nových, dříve nepublikovaných dat např. přímým dotazem v konkrétním zdravotnickém zařízení. Tyto poznatky by se mohly stát součástí navazující diplomové práce. V analytické části práce mohl zase autor důsledněji interpretovat zjištěné informace o jednotlivých metodách a vyvodit aplikovatelnější závěry. Celkově se jedná o zodpovědně zpracovanou rešeršní práci, v níž student potvrdil svoji schopnost odborného posouzení specifické problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109142