SLÁMA, E. Návrh systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá návrhem systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje. V úvodu práce autor předkládá rešeršní studii problematiky a pokračuje vlastním návrhem, který je podrobně dokumentován. Velký přínos vidím v dalším praktickém využití daného zařízení, kdy jej lze po jednoduchých úpravách použít pro další úkoly. Jediné nesrovnalosti vidím v graficky nesourodém uživatelském prostředí a v horší programovací technice, kterou je program napsán. Autor používá nevhodnou kombinaci grafických stylů ovládacích prvků. Zpracování daného problému považuji za odpovídající a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací systému pro sběr dat obráběcího stroje. Práce je členěna na rešeršní a realizační část. Rešeršní část práce pojednává zevrubně a nesystematicky o různých vlivech na obráběcí stroj. Je možno zde najít několik chyb nebo nepřesností. Také některá slovní spojení, zejména týkající se tepla, jsou pochybná. Přesto lze z této části práce vyčíst důvody pro měření těchto dat a prostředky k tomu účelu používané. Rešeršní část, která pojednává o možnostech zpracování dat ze senzorů, je obsahově prodchnuta nepřesnostmi nebo chybami. Dalším problémem je používání nevhodných slovních spojení: např. strana 42: "Pro uživatele je nejpohlednější.."; Pro pomalejší aplikace je toto řešení nejoptimálnější,...". Část zabývající se databázemi je příliš stručná. Očekával bych zde alespoň stručné pojednání o "LabVIEW Database Connectivity Toolkit", který je stejně dále autorem použit. Chyba je dokonce i v obsahu práce. Realizační část popisuje vytvořené řešení pro měření zmíněných a vytčených dat. Z uvedeného a z příloh lze dovodit funkčnost autorem navrženého řešení. Na škodu je zde zmatečný popis celého řešení a podceněná grafická úprava práce. Některé obrázky jsou vyloženě zbytečné: např. obrázek 43, obrázek 51 apod. Odvedená práce studenta na vytvořeném řešení byla jistě nemalá a pozitivně vyzdvihuji funkčnost celého řešení. Bohužel psaná část diplomové práce zbytečně snižuje celkovou její kvalitu, nicméně cíle práce považuji za splněné. Celkově práce hodnotím dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108190