BUKAI, M. Hodnocení výkonnosti fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce je, i když ne příliš přesně, vymezen. A co se týče parciálních cílů, jsou vymezeny podobně, přičemž první parciální cíl neodpovídá struktuře obsahu. Metodologii považuji za ne příliš kvalitní. Teoretická část je popisná a značně obsáhlá. Nicméně odpovídá svým obsahem následující praktické části, ve které autor vybírá, analyzuje a komparuje jednotlivé podílové fondy. Postup řešení považuiji za možný, s navrhovaným řešením vcelku souhlasím. Připomínky mám ovšem ke stylistice a k jazykové čistotě, přičemž používání první osoby množného čísla nepovažuji za příliš vhodné. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Ve své práci pracujete s fondy: Sporoinvest, Sporobond a Trendbond. Proč jste vynechal Sporotrend?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Burešová, Markéta

Autor se v teoretické části pouští do popisu platné legislativy týkající se problematiky podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů. Definoval přehled v aktuální legislativě. V práci je možné nalézt vhodně nastavené srovnání podílových fondů jednotlivých investičních společností. Bakalářská práce je ucelená a vyhovuje zadání. Problematika investování do cenných papírů kolektivního investování začíná být v České republice opět aktuálním tématem. A tato problematika je ze strany „investorů“ stále častěji vyhledávána a žádanější. Z tohoto důvodu je nutné se tímto tématem zaobírat. Jako nedůležitější část práce hodnotím postup výběru podílových fondů pro „investora“ na základě jím stanovených parametrů. V praktické části byly ukázány možnosti selekce podílových fondů a jejich možný výběr pro investování. V rámci praktické části bych uvítala ze strany autora i zpracování varianty výběru rizikovějšího podílového fondu, kdy by bylo investorovi předloženo jako jedna z variant s možnými argumenty pro jeho zainvestování. Práce je zpracována dle formálních náležitostí, nenašla jsem závažné chyby. Jako největší formální přestupek hodnotím mnoho překlepů v textu. Rozsah práce je vhodný pro další a hlubší rozpracování např. ve formě Diplomové práce, která by s časovým odstupem reflektovala po 2 letech vývoj produktů fondů s přihlédnutím k rizikům a výnosům. Téma práce bylo zvoleno vhodně. Zadání bakalářské práce bylo splněno, a i přes zmíněné nedostatky, především formálního charakteru, je bakalářská práce celkově na dobré úrovni a doporučuji její hodnocení stupněm: C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109676