CHMELAŘ, R. Podnikatelský plán - Reorganizace stávajícího podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Business plán je velice časté téma v závěrečných pracích, k jeho řešení není třeba speciálních znalostí či postupů. Téma patří k těm jednodušším. Autor k řešení přistupoval svědomitě, ale i přes včasné dokončení se nevyvaroval administrativních chyb při finálním odevzdání. Nedostatky v práci jsou následující: 1. Predikované hodnoty nejsou podloženy odpovídajícími numerickými modely. 2. Dotazníkové šetření mělo podstatně větší potenciál ve zpracování dat, ač byl autor na tuto skutečnost několikráte upozorněn, zpracoval výsledky tak, jak je uvedeno v textu bakalářské práce. 3. Návrhy nejsou podrobeny dostatečně nestrannému hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavláková Dočekalová, Marie

Cílem bakalářské práce bylo zpracování podnikatelského plánu a provedení reorganizace existující společnosti podnikající v pohostinství. Student v práci použil standardní metody a postupy. SLEPT analýza je provedena bez hlubší analýzy dopadu na společnost a omezuje se pouze na vyjmenování některých skutečností. Některé položky SWOT analýzy jsou uvedeny nepřesně, např. Přílišná zaměstnanost majitele je uvedena v hrozbách. Uvedené návrhy jsou podloženy kalkulacemi a jsou realizovatelné Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108335